Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 39

felix.

Het is waar, het voorval van dezen morgen heeft haar zodanig ontfteld...

ma rk.

Zo veel volk, fchout en dienders... men zou myn huis voor een dievenkit.... ó Als men my niet tegengehouden had!...

florina.

Wat waren zy verwonderd toen de ftadhouder zich ontdekte!

mark.

Dat is een man , die Maurits!... men moet hem onzen vrind voor den hoofdofficier zien verdedigen! felix.

Wat fprak hy van hem met eerbied!... hoe drukte hy hem in zyne armen!

florina.

Hoe fchielyk wierd mynheer Descartes ook onfchuldig verklaard!

mark.

Ja; maar zonder den ftadhouder zou hy moeite gehad hebben om zich hier uit te redden.

felix.

Hoe ! gy gelooft dat men hem zou hebben durven veroordelen... ? ,

mark.

Ter dood; vast niet minder.... Die oude fchynhei» ligen!., zy hebben eene ziel... hm! nog harder dan C 4 de-

Sluiten