is toegevoegd aan uw favorieten.

De huwlyksgift, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9a DE HUWLYKSGIFT, DERDE T O O N E E L.

morfeld treed binnen, de vorigen. jacoba maakt een beleefde neiging en vertrekt.

morfeld. Jk zoek u, mynheer Wallmann...

antonie. (Zich buigende.) Gy vind aan my een onaangenaam gezel fchap.

morfeld. Het is zeer naiuurlyk in dit oogenblik: ik hoor van mevrouw uwe mama, dat gy by den kanzelaary-directeur geweest zyt, en op wat manier gy ai. daar wierd ontvangen.

antonie. Ach, ik geloofde fterker te zyn.

morfeld. Jongeling ik heb veel ondervonden,

veel van een hard noodlot beproefd, wilt gy dit wel geloven?

antonie. 6 Ja, mynheer!

morfeld. Ik heb geleden, als gy, ik heb dwaasheden begaan, hoe ligt worden wy door den flroom voortgerukt, vooral dan, wanneer men waant dat alles verloren is!

antonie. Waant? voor my is alles wezendlyk verloren.

morfeld. Wat zult gy nu doen? antonie. Verdragen.

morfeld. (Met warmte.) Dit is mannelyk gedacht. antonie. Moet ik niet? myne moeder, myne zuster moet ik voor die lieve voorwerpen niet leven!

morfeld. Edel mensch! ga voort het pad der

deugd