Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENTIENDE GESPREK. 23

VADER. Deze moest zeker eerst komen naar Mal. iv: 5 vergeleken Hoofdft. Ui: 1, doch dit is ecu zinbeekligen naam, even gelyk messi as wel eens david wordt gcheeten, men zie Jerem . xxx: 9. Wy hebben door elias te verdaan joiiannes den Doopcr, die in den Geest en kragt van elias is verfcheenen, gelyk wy lezen Matth. xi> 13, 14. johannes zelve heeft getuigd, dat Hy de Voorloper van den Mesfias was Matth. ia: 11; en fl. josephus geeft aangaande dien johannes een lofiyk getuigenis.

J A N.

Alles is evenwel niet vervuld geworden in jesus tyd, 't welk voorzegd was, dat in de dagen van messias zou gebeuren, b. v. dat de afgodery uitgeroeid zoude worden, Zach. xm: o; dat 'er geen oorlogen, maar onderlinge menfehenmin op aarde zou plaats hebben Jef. n:

4 en xi; ö 9; dat Juda zal verlost worden en

Israël zeker woon en Jerem. xxm: 6; dat 't licht der maan zal zyn als 't licht der zon, cn B 4 *

Sluiten