Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AGTTIENDE GESPREK. 241

lotvlugt nepteni gelyk 't zeer dikwyls wordt overgezet. De uitdrukking van komen tot j rsus, en in Hem te geloven, vindt gy daarom verwisfeld Joh. vs: 35. Wanneer nu paulus en silas tot den Stokwaarder zeiden: geloof in den Heer jesus christus, en gy zult zalig worden, gy en uw huis; wat denkt gy, dat zy daar mede wilden te kennen geven V zouden zy hebben willen zeggen: geloof dat gy deel en gemeenfchap hebt aan jüsus chris tus, en laat uw huisgezin dit ook geloven? of zouden zy hebben willen zeggen : neem als een zondaar den toevlugt tot jesus christus, cn laat uw huisgezin dit ook doen; of met andere woorden: zoek langs 't Euangelium uwe behoudenis in j e s u s christus, die een Zaligmaker is van zondaaren ?

JAN.

Het eerde kan dunkt my onmogelyk plaats hebben, want die man zal weinig of geen kennis gehad hebben aan jesus, en hoe kon hy dan geloven, dat hy dadelyk deel aan deszelfs verdienden had en door Hem vergeving van zyne zonden ontvangen.? Doch in den

ui. deel. Q laat-

Sluiten