is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godsdienstig huisgezin in aangenaame [...] gesprekken tot bevordering van bybelkennis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEE EN TWINTIGSTE GESPREK. 95

belydenis deeden van jesus christus was ook eenen sjmon bygenaamd Magus, die zich liet do-pen; doch ziende, dat door de oplegging der handen van de Apoftelen de gaven des hl. Geests wierden medegedeeld, zo bood hy den Apoftelen geld aan, om zulks ook te kunnen doen, en daar door veel voordeel te behalen. Doch petrus beftrafte hem, en zeide, dat zyn geld ten verderve was, dat hy een gantsch bittere gal en zamenknoping was van ongerechtigheid, en dat hy God bidden zou, of misfchien die overlegging des harten hem vergeven wierd.

JAN.

Bleef Petrus te Samaria ?

V A D E R.

Hy trok 't land door, en kwam tot Lydda eerv fteedje omtrent tien uuren gaans noordwestwaards van Jerufchm, en maakte aldaar zekeren eneas gezond, welke agt jaaren aan eene lammigheid was krank geweest. Van daar wierd petrus ontboden naar een nabuurige ftad, Joppc

ge-