is toegevoegd aan je favorieten.

De deugdzaame armoede, zeedig blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z E Ë D IG BLT S P E L. 91

ne gedachten , met oogmerk om mynen Zoon, door j, -aan hem alle myne goederen na te laaten , tot hoo,, ger ftaat te doen klimmen.

,, Ik veranderde, uit trotsheid, mynen naam; ik be,, dorf mynen Zoon, door een weidfche opvoeding en ,, indruk/els van grootsheid, die ik vrees, dat tot zyn ,, ongeluk, reeds te diepe wortels in zyn gemoed ,, zullen hebben ge [chaoten.

,, Hier over gevocle ik een felle wroeging in myn , , hart; ik [meeke den Hemel om vergifenis, en ik ,, hoop, dat wanneer myn 'Loon, vit deze -myne ver,, klaaring myn beropw ziet, de deugd wederom in ,, hem zal herleeven: ten bewyze nu van dit tnyh ,, leedwezen, ftel ik, by deze mynen uiterften wil,. Ie, mynen Zoon, Jacob Foorwater, benevens ge~ I, melde myne Dochter, Mietje Foorwater, als myne |, eenige Kinderen, tot myne IJnivcrfeele erfgenaaL, men, in gelyke deelen, en, by hun onverhoopt orer\,,lydei\, hunne wettige Erven by reprcfe.itatie; in ,, hoope, dat de Hemel deze myne geliefde Dochter ,, noch in het leeven zal gefpaart hebben, op dat zy ,, de mis/lagen van een berouwh.ebbenden FaJer i;, , vergeeven, en de blyken van myne liefde zal kuh,, nen gemeten; met aanbeveeling aan beiden, dat ,, zy echter de rykdommen niet boven haare waarde ,, [c.hatten: gelastende ten dien einde mynen Zoon al:,, le mogelyke moeite, ter haar er op[poor!uge, aan te L, wenden. En, indien myn braave Zwager, Tennis van i,, der IFey, of zyne Frouw, noch mogt en in weeL, zen zyn, betuig ik hen het leedweezen, dat ik over 'L, myne kwaade handclwys, ten hunnen opzichten, gevoele. Mogte ik mynen laatjlen adem uitblaazen. \,, in de armen van hem, er. van myne lieve'Doch,, ter, dan zoude ik befproeid door hunne medelydenjL de traanen, op hunne vergifenis kunnen hoopeu. ó

. ' „Ml-