Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 35

En gy, zond gy dien held door uwe keur óritëèreri, Daar gy , ais de oudfte telg, moet.in zyn plaatsregeeren? Neen, volg het voorbeeld na dat u uw vader gaf, En zo ge eenmaal regeert zwaai dan met roem den ftaf.

DE BISSCHOP.

Vorst Eduard dorst nooit vermoeden voor zyn ft erven Dat, door zyns Broeders wocn uw kroost den troon zou derDe nood dwingt u, wilt gy uw lyfsgevaar verhoên, (ven. Lancasters huis en Stanieys gaê geen fmaad te doen. Zorg dat ge uw teder kroost behoud by't dierbaar leeven.

DERDE TOONEEL.

DE KONINGIN, ELIZABETH, DE BISSCHOP, ADELSTAN.

ADELSTAN.

Vorftin! de Dwingeland , door ftaatsbelang gedreven, Vcrzeld van Stanley en een aantal edelliên, Verzoekt by u gehoor en wil u daadlyk zien.

DE KONINGIN.

Wat zegt gy! Hemel, welk een ramp zal ons gebeuren? Hoelzoekt dat helsch gedrocht myn wond weer op te fcheu-

ELIZABETH. (ren?

Zyn wy niet veilig in dit eenzaam tempelchoor? Hoe! zal men ons door dwang...!

DE BISSCHOP.

Verleen uw' oom gehoor,

Of gy ontdekken kunt wat list u word gebrouwen.

C - DE

Sluiten