is toegevoegd aan uw favorieten.

De twede Tartuffe, of De schuldige moeder. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96 de TWEDE TARTUFFE, or

wat !)y worden gaat! . . . (ftrrker wenende') Ondertusfchen het fchynt zo te moeten zyn, en ik ga my opofferen voor het welwezen van dezen beminden Broeder, voor zyn geluk. . . dat ik nu toch op gene andere wyze kan bevorderen! Gy zegt. dat ik ween; o het wenen om myn toeftand is weinig, ik doe meer voor hem, dan dat ik hem myn leven gaf. Lieve moeder! heb mtdelylyden met ons, zegen uwe arme kinderen, zy zyn wel ongelukkig! (Zy valt op hare kniên voor de Gravin; Leonard doet insgelyks.)

de gravin, hun de handen opleggende.

Ik zegen u, o myne lieve kinderen ! Ja Florestine ik neem u voor myn Dochter aan. . . wist gy hoe dierbaar gy aan myn hart zyt! gy zult gelukkig wezen, myn lieve kind! het geluk, dat de deugd aanbrengt, kan het gemis van vele begecrtens vergoeden.

florestine.

Maar denkt gy, Mevrouw! dat myne onderwerping, een Vader aan Leonard zal te rug geven ? want wy moeten bekennen dat zyne vooringenomenheid tegens hem, dikwils alle tekens draagt van haat.

de gravin.

Lief kind! ik heb er hoop op.

leonard.

Dit is het gevoelen van mynheer Begears, hy heeft het my zo even mede gedeeld; dan hy zeide my ook, dat myn moeder alleen in ftaat is dit wonderwerk te verrichten; zoud gy moeds genoeg hebben, lieve mama! hem ten mynen voordele te fpreken?

de