Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 HET HUWELYK NAAR DE MODE,

CHRISZANTES.

Om u een ontwerp mede te deelen dat ik in het hoofd heb, cn u te verzoeken om my daarover uwe gedachten te zeggen.

GERONIMO.

Zeer gaarne, myn vrind! en daar gy weet dat de nieuwsgierigheid een weinig myn zwak is, verzoek ik u, my terftond uwe zaak te doen hooren; wy kunnen hier veilig fpreken.

CHRISZANTES.

Nu, luister dan, bid ik u. Het is aangaande eene zaak van groot gewigt, en het is goed, in zulk een gevül, niets te doen zonder den raad zyner vrinden in te nemen.

GERONIMO.

Gy doet my veel eer door my hiertoe uitgekozen te hebben. Gelief my flechts te zeggen wat het is.

CHRISZANTES.

Maar ik verzoek u ten ailervrindelyklte om my in geenendeele te misleiden, en my rondborstig te zeggen het geen gy denkt.

GERONIMO.

Daar gy het begeert, beloof ik u dit te doen.

CHRISZANTES.

Niets is, naar myn oordeel, hatelyker, dan dat een vrind ons zyne gevoelens niet vryelyk verklaart.

GERONIMO.

Gy hebt gelyk.

CHRIS-

Sluiten