Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 23

TWEEDE BEDRYF.

EERSTE T O O N E E L.

Het Tooneel verbeeldt den Dam : Qt is dag :) op dcnzelven zyn een groot aantal mannen, vrouwen en kinderen , van allerleien Jland en jaaren ; allen vercicrd met Nationaal lint; zy gaan, komen en woelen door elkander, gelyk zulks op den eerjlen dag der Revolutie met 'er daad plaats gehad heeft : allen zyn ongemeen vrolyk — het zy den Tooneelfpeeleren en Speeleresfen aanbevolen, dit Tooneel aan de gefchiedeni's te doen evenaar- ' ten, door een afivisfelend gejuich; door het roepen van, Vryheid boven! — lang leeven de Franfchen! — Lang

leeve de Vryheid! — Lang lecvc het Vaderland!

Hoezee! — Heil en Broederfchap! en voords op alle zulke wyze, en door zulke uitroepen als zy gefthilrtst zullen vinden om aan het oogmerk te voldoen , 't geen wy gaarne aan hunnekeuze, hun goed oordeel, en ondervinding van het geval zelf, overlaaten : intusfchen vergunnen zy ons hun te herinneren hoe ten bedoelden dage o.k veelmaals plaats heeft gehad, dat de Burgers elkander by liet geeven van de hand van Broederfchap; de Burgrrcsfcn met el;am!er te omhelzen, geluk hebben gewenscht, met de Revolutie — met hunne verlosfing — met den val der despooten, enz.

Onder al dit gewoel, dat voorzeker niet tl druk gemaakt 'kan worden, zingen fommigen, door de menigte heen dwaalende, het volgende;

1! 4 WY*

Sluiten