is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelyk schouwtooneel der menschelyke hartstochten en daaden, of Tooneelstukken van vernunft en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. nr

richelieu.

Maar bedenk toch, dat dit hulpmiddel vruchteloos is, dat dit huis geheel alleen en op zich zelve Haat, dat, al wat my hier omringt....

Jufv. michelin.

Ach! ik weet het, alle zyn zy medeplichtigen van uwe gruwelen!

richelieu.

En eens vooronderlteld , dat men u kwame te hooren, denk dan toch aan uwe eer!.. Jufv. mi chelin, (onder haare wanhoop bezwykende)

God! wat heb ik gedaan om zo wreed vernederd te worden ?... Barbaar , voor wien 't bedrog en 't geweld...

richelieu, (levendig en met den fchyn van

getroffen te zyn.) Ik heb alles moeten in het werk Hellen om u een* oogenblik te fpreeken, om ten minfte te trachten my voor uwe oogen te rechtvaardigen ... Gy, vernederd! wie? gy! Het is myn gedrag, het zyn de haatelyke middelen , waarover gy u beklaagt, die u in uwe eigene oogen moeten rechtvaardigen... Ik heb my al te misdaadig gemaakt, dan dat gy niet onfchuldig zyn zoudt ; de deugd heeft geen' oogenblik opgehouden u dierbaar te zyn, en ik heb dit laatfte onderhoud niet gezocht, dan om u te overtuigen van myne volmaakte hoogashting, van myn oprecht berouw , van myne wenfchen, welke ik doe voor uw geluk, en van het vast befluit, dat ik genomen heb,

om