is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelyk schouwtooneel der menschelyke hartstochten en daaden, of Tooneelstukken van vernunft en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 115

Jufv. renaud, (met eenen bitteren fchimp.) Is het ook het geweld, 't welk deezen morgen mynheer aan uw huis gebracht heeft, dien ik daar gevonden heb onder den naam van la Fosfe ? Jufv. michelin, ([nikkende.) Gy doet uw voordeel met myn ongeluk... gy vernedert my, Mejufvrouw, en gy hebt gclyk... (opftaande, en byna geknield voor Richelieu, dienzy fmeekt met gevouwen handen.)

Mynheer! ftaa my toe heen te gaan!.... Jufv. renaud, (zich houdende als ofzy wil heengaan.)

In tegendeel.... my dunkt, dat ik het ben, die de plaats aan u moet ruimen.... richelieu, (haar beide by de hand neemende, en op den voorgrond van het tooneel brengende. Hy heeft naar haar beide gehoord, en haar befchomvd met eene kwaadaartige vreugd, en fpreekt tegen haar met eene geveinsde goedhartigheid.) Hoe? tusfchen twee goede, twee oude vriendinnen, een verfchil? en waarvan ik het voorwerp ben? In waarheid, mejufvrouwen, dat verdien ik niet, en ik heb geene zo groote gedachten van my zelf', dat ik my waardig oordeele een twistappel te zyn. Jufv. renaud, (met eene opgekropte woede.) Gy zyt een monfter van fchelmery! richelieu,.Cmet een'' toon van eenvoudigheid )

Men moet wel iets zyn (Hy neemt een" teder er y

H 2 meer