is toegevoegd aan uw favorieten.

De gewaande onnozele juffer, of De belagchelyke poëet. Blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n l r s p e M

Maar zoud gv denken dat zy daar ooit in zyn gefiaagt ? De Heer v-N DER p uIN

Zo dat haar

zotheid dan ongeneesbaar feheen?

lotje.

Voorzeker; want toen wy hier te rug kwamen, bevonden myn Papa en Mama haar nog zotter als voorheen. De Heer van der puin.

En ondertusfchen 'trachtten zy my te beduijen, dat zy een engelachtig verftand had.

lotje.

Ja zy zogten haar aan u

maar uittetrouwen, Om van haar ontflagen te zyn.

De Heer vander puin.

Dat dacht ik al; wat geluk voor my, dat myn verftand my die zaak in zyn waare licht deed befchouwen!

lotje.

En dewyl zy geen erg in my hebben, om dat ik nog maar een kind ben, die zulke dingen niet verbreid,

Zo ontzien zy zich niet alles te fpreeken, wat zy denken, in myn tegenwoordigheid.

Niets dat hen meer fpyt als dat myn Zuster dezen morgen zich met u in gefprek heeft begeven ;

Want'zy maakten rekening dat gy hen op baar woord geloofd zoud hebben zonder tegenftreven,

En haar verftand niet onderzocht hebben, eer hethuwewelyk zou gefchiên,

Of wel dat haar fchoonheid u genoeg bekoord zou hebben , om haare onwetenheid over 't hoofd te zien. De Heer van der puin.

De duivel neen! ik ben zo zot niet, zy zullen den Heet van der Puil! zo ligt niet betrappen,

lot.