Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*6 HET ZESTIENJARIG MEISJE,

KATRYN.

_ Als mynheer Fummel eerst komt, zal ik hem m mevrouws provifiekamer plakken; want ik verbeeld my dat hyzelf een groote marmulade tabrikeur is ; en dus zal hy daar gelegenheid hebben om eenige oordeelkundige aanmerkingen over onze gebakken en confituren te maken.

A N GE LI KA.

Zo ras 'er een zal gekomen zyn, moet gy zo lang op fchildwacht gaan ftaan in afwachting van den ander', en zo dra gy dien verneemt, Kom dan lchielyk binnen, en veins als of het myn tante ware, en dus doende zullen wy een voorwendfel hebben om den eerden zo lang op te fluiten, tot wy hem noodig hebben.

KATRYN.

Gy kunt 'er (laat op maken. Maar, zie' daar komt er al een.

VIERDE T O O N E E L.

DE VORIGEN, FUMMEL.

UA N G E L IK A. w dienares , mynheer.

FUMMEL.

Mejuffer Angelika, ik ben uw flaaf: ik wil niet hopen dat ik u onverhoeds op 't lyf kom; ik zou u al eerder myn opwachting gemaakt hebben, maar ben daarin verhinderd geworden, door een onvoorzien toeval, dat my noodzaakte, naar huis te keeren, om eenige van myn hofmansdroppeltjes te gebruiken.

ANGELIKA.

Inderdaad, mynheer! gy ziet 'er*-nict wel uit. Ga, Katryn, en doe als ik gezegd heb.

KA-

Sluiten