is toegevoegd aan je favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£2l De Schoome

Goldstein, (aan de deur.) Ik bid u ootmoedig , fchoonile Gravin , kom toch hier! Ik ga niet heen , voor en al eer ik uw vergiffenis heb. Ik bid , ik kniel; wat ik u fmeeken mag , hoor my toch een paar woorden. Haare Doorluchtigheid , Mevrouw de Vorftin, wenschte gaarne te weeten, waarom gy eigenlyk van hier gaat. — Ach, myn fchoone Diana , Venus,

Hebei Gy hoort my niet! Dat is myon-

begrypelyk , hoe men zo hardnekkig zyn kan. By myne kostelyke ziel! Wat hebt gy toch op my te zeggen? Gy kent myn ftand , myn vermogen, en met myn figuur durf ik wel voor Koninginnen verfchynen. (Hy befchouwt zich in den fpiegel.) Ik zie er zo lief , zo teder , zo beminnelykuit! Dit aanminnig gelaat is anders zo gevaarlyk. Ik zou op my zeiven wel verlieven. — De duivel moet in de Gravin fteeken! En ik bad toch zo dringend, zo onwederftaanbaar; de berg Sinai, dunkt

my , zou zich hebben laaten vermurwen.

Ik moet zekerlyk een medeminnaar hebben , en,

als ik wist, wie hy was Halt 1 wie komc

daar.' —— Met deezen ridder" geraak ik (laags,

ZESDE TOONEEL.

De Baron Heipen, en Graaf Goldstein.

g ol dstein.

Vergeef my, Mynheer, wien zoekt gy hier?

Ba-