is toegevoegd aan je favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v ij ï d e b e d r ij F. ipj

Mevrouw borghart. Ja zeker , ja ; vlieg, op mijn woord. Niet waar, Heer Overfte?

Generaal borghart. Nu mijn Zoon, wees grootmoedig.

e e r b u r g.

Heer Overfte, offchoon ik mij niet inlaat in de zaak, en of ik dezelve raaden kan of niet; zo moet ik u zeggen, dat het toch uw Broeder is. Ik zie, dat gij zelfs 'er onder lijd, en derhalven bid ik u ook voor hem.

de overste.

Wel aan , ik fta het toe.- Hij rnoge het u dank weeten.

proostdorp.

Ny fpoedig ! in twee fprongen heen , en in twee weêr te rug.

NEGENDE TOONEEL.

Mevrouw borghart, julia, de Generaal

borghart, eerburg, straalberg, stormdal, de Overfte

borghart. e e r b u r g.

Mijn Heer stormdal , • hebt gij het bewuste medegebragt ?

JN 4 STORM-