Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rOORBE RICHT.

Het gunstig lot van mynen vertaalden Philoctetes, waaraan de vrindelyhe bejchaving van den heer Uylenbroek het hare heeft toegebragt, heeft myne zucht voor de edele treurpoëzy geert geringe aanfporing gegeven. Ik waag het tert tweedemale een nagebootst tafereel, door myne hand, den kenneren onder de oogen te brengen , in de hoop van op nieuw hunne goedkeuring te mogen erlangen. Schoon dit treurfpel -zich op die verheven fchoonheden juist niet beroemen kan, welken men by myn' Griekjehen dichter vind, het is echter vol groote verdienstlykheden , en dit is de reden dat ik eene nieuwe overzetting 'er van heb ondernomen, met oogmerk om hel voor onzen Amfteldam* fchen fchouwburg te doen dienen , alwaar het zeker een' toegang waardig is; doch genoegzame redenen hebben my naderhand van bejluit doen. veranderen; en ik verkoos liever om hetzelve enkel door den druk in het licht te doen komen.

De eerste vereischte en verheven/te waarde van een looneeljtuk is , buiten twyfel, dat de hoofdzaak iets leerzaams behelzen moet voor het volk in wiens midden dit vertoond word;

K 4 en

Sluiten