is toegevoegd aan uw favorieten.

De jaloersche vrouw, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VROUW. iu

tartten. ... Wat dan gedaan? ... Iaat hooren?..," fpreeken wy als mannen.

dorsan bedremmeld. ■

Wat zoudt gy zelf doen! . . . Daar wy zo veei tegenftand geboden hebben, moet ffien van den nood wel een deugd maaken.

d'aranville.

Alles voor de vuist op een doutcn toon zeggen?

dorsan.

Maar gy zelf wilde immers

d'a ranville.

Ta, als 'er tyd was. . . . Volgens myne eerde ftelling, gaf uwe Dochter, hier koomende, u dc magt weder, welke een man toekoomt in den boezem van zyn geflacht. Gy moest uw Vrouw tot haar pligt brengen. . . . Thans integendeel, nu zy weet, dat gy haar voor haare oogen verbergt, zal zy u niet gelooven, dat Clementina uwe Dochter is, al langt gy 'er ook uw bloed voor. Haare woede zal het oordeel veilen over u en uwe Dochter. Loogens, fchandelyke uitvluchtenl zal hy zeggen! en verre dat hier door de bron uwer onaangenaamheden gedopt wordt, zuilen 'er door deeze ongepaste gebeurtenis nieuwe ontfpringen.

dorsan.

Dat is maar al te waar. . . . Doch raad my?. • ■