Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 29

ERLAU.

Zo ben ik Moeder. . . . o! Hoe verbeug ik my u myne beste te zien! .; u na zulk een afzyn weder aan het hart te drukken.... Hoe ging het? .... hoe bevond gy u?

SOPHIA.

Als iemand,die overtuigd is, dat zyn kostbaarfle fchat in geduurig gevaar is. ... Wy leefden als de nonnen, en verdeelden onzen dag , tusfchen den noodigen arbeid , en hst gebed ter uwer behoudenis. ... Hoe lang kunt gy by ons blyven ?

ERLAU.

Ik blyf vier dagen hier, zo lang heb ik verlof.

SOPHIA.

0! Wat zullen die dagen my heilryk zyn!

SCHLEINSHEIM, [{lil tegen Er' lau.J

Is dat Moedertje myn Vrouw ?

ERLAU.

J«-

SCHLEINSHEIM, by zicb zelf.

Zeisgansch verfchrompeld , gansch verouderd.'... natuurlyk hartzeer voor my.... doch dat's niets,zy

is

Sluiten