Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L y S P E L. 27

En dat gy niet voor hem, maar voor u zelf wilt trouwen. En dat, indien TartufFe is zulk een waardig man, Hy, zonder hindernis hem zelf wel trouwen kan.

Marianne. 't Ontzag,dat ik fteeds heb myn' Vader toegedragen, Verllomde my, en 'kftond als in myn tong geflagen. Dorine.

spreek voor de vuift: gy weetal wat'eris gefchicd Omtrent Valcrius : mint gy hem nog of niet?

Marianne. jy doet my ongelyk myn ziel nog meer te plaagen. [)orine! is 't mogelyk dat gy zulks nog kunt vraagen? Ie heb reeds duizendmaal myn wenfch aanu verklaard, 2n 'tis om hem dat zich myn hart dus voelt bezwaard. Dorine.

k weetniet of uw hart heeft met uw' mond gefproken, 2n of t oprecht voor hem in weêrmin is ontftoken.

Marianne. VTyn liefde is ongeveinsd : waar toe mv dus gekweld? jy doet my ongelyk, dat gy 't in twy'icl lick.

D ori ne.

lo datgy hem bemint?

Marian N f..

6 Ja, met ziel en zinnen.

dori.n Y..

En hy fchynt van zyn' kant u wederom te minnen? Mariann k.

k Vertrouw zulks.

Dorine. En gy haakt'cr beide krachtig ua> Dm met malkander u vereend te zien I Marianne.

6 Ja.

DO-rin'E.

Met welk een oog kunt gy TartufFe dan befchouwen?

Marianne. (Touwen. ^oor, 'k fterf voor vaft, Dorine! indien 'k met hem moet

Do-

Sluiten