Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT,

Treur/pel is gevolgd naar het Hoogduitfihe van den Heere johann elias schlecel, die zich als Tooneeldichter, in Duitschland, den algemeenen roem verworven heeft, dat hy, volgens het bericht van meest alle zyne tyd- en kunstgenooten, de eerjle geweest is, die in dit gedeelte der Dichtkunst den ouden weg, door zyne voorgangers altoos betreeden, heeft durven verlaaten, en, op eigen wieken zich begeevende, zynen Landgenooten regclmaatige , naar de kunst gefchikte, welberedeneerde en origineele Tooneelfpellen wist mede te deelen; en van wien de beroemde Gellert onder anderen in de Tiende zyner voortrefelyke Moralifche Vorlezungen, na zyne dood in druk uitgekomen, getuigt, dathy, in zyn fpheer een uitmunt'end Genie is geweest, en, langer geleefd hebbende, een Duitfche Corneille zoude zyn geworden. Ik acht het niet ondietiftig een uittrehfcl uit dc Voorrede, voor den laatflcn Hoogduitfchen druk van den ca nut geplaatst, by myne Nedcrduiijche naarvolging te voegen.

Deeze Foorrede is gedecltelyk door den Authcur zeiven, en gedecltelyk door den Heer johann heinrich 6chlegel, Profesfor Philofopliitc ep de Univcrfitcit te Copnevhagen, en Secretaris der A 3 Ko-

Sluiten