Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tOONEELSPEL. a$

MAXANDER, vader , op een'' woedenden toon, en met een vertoornd gelaat. Hebt gy my niet verdaan?... 'k Regeer voor my eerstrust, Als myn gerechte wraak op hen is uitgebluscht. (fen, 'k Moet haar* verleider eerst, ja voor haar oog , doen drafEer ik myzelven zal de minde rust verfchaffen.

CLARINE, tegen Maxander, vader. Wyl gy toch wacht, Mynheer, in plaats van hier te daan, Zou ik u raaden naar beneêu.by 't vuur te gaan. MAXANDER, vader, den bedienden een teeken ge» geeven hebbende om te vertrekken. 't Is my hier goed genoeg, 'k Wil, aandonds ook vertrekken.

Na een weinig gezwegen te hebben. Mejuffrouw, zo gy my hun fchuilplaats doet ontdekken, Eeloof ik u terdond het uitgeloofde geld, Het welk door my.op hunne ontdekking is gedeld.(ten 't Zyn duizend louis d'or... Maar, die zich durft vermeeDie fnooden in hun vlucht de hand tebiên,zalweeten •Wat dat myn wraak vermag; wien hy totvyand heeft.

CLARINE.

'k Begryp niet dat myn doen u eenig wantrouw geeft. Hoe zoude ik tot hun vlucht behulpzaam kunnen weezen, Daar ze onbekend my zyn ?

MAXANDER, vader.

Gy kunt het misdryf leezen Op 't fnood gelaat van hem, die haar verleider is. 't Maakt hem by elk bekend; en haar zal't droef gemis Van vader, eer en rust, vauzelve kenbaar maaken. Mejuffrouw, 't is uwpligtook voormyn zaakte wr.aken. Ik eisch 't van iedereen... Een vader is't, die klaagt, Die zich beledigd vind, met recht voldoening vraagt. Men heeft aan my zeer fnood myn dierbaarst pand onttoogen:

Gy ziet. Mejuffrouw, my met traanen in myneoogen, Die woede en droefheid my met reden dorten doen.

CLARINE.

Ken my te recht, Mynheer. Wil niet van my vermoên

Dat

Sluiten