Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o VANGLENNE,o f de KARAKTERTOETS;

VIER

ruimen; zy is volflrekt buiten Haat om iets voor u te doen.

VANGLENNE.

Zo zy arm is, zal zy all* doen wat zy kan; en zozy niets voor my kan doen, zullen wy voor 't minst te faamen Ichreijen: zy heeft de armoede gekend, en zal daardoor gevoelig voor myne elcnde zyn... Ik zal van uwent wegen haare woonplaats den poortier afvraagen.

DORTIGNI

Ja, want ik weet die niet recht; zy vergeet ons op een onvcrfchoonclyke wyze. Maar ik heb thans eenige zeer gewigtige bezigheden , gy zult nu wel zo goed zyn...

VANGLENNE, in 't heengaan. Vergeef den overlast, welken ik u gedaan heb. Ik ben in de uitcrllc behoefte gellort .. Ik wensch, mynheer, dat gy nimmer zult ondervinden hoe fmartelyk het is eensklaps in armoede te vervallen: ik heb u myne elende bekend gemaakt ; maar zo gy my byllaat, ten minfle door uwe aanbeveelingcn, zo gy my niet misleid in de belofte die gy my hebt gegeevcn, zult gy de oplettendheid welke men aan ongelukkigen verfchuldigd is niet misbruikt hebben... Ik vertrek. Dort'gni [loot , om zo te fpreeken, Vanglenne uit de kamer, terwyl Mulfon inkomt; zodanig dat deeze twse perfoonen elkander regtflreeks ontmoeten.

Sluiten