Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 )

Ledematen der herftelde Lutherfche Gemeente* als derzelver Committenten, ofte aan zodanige ferfonen, als, daar toe, door dezelven zouden mogen worden gecommitteerd, te doen, en te geeven , een behoorlyke en deugdelyke Rekening ea Verantwoording, wegens het bewind aimmiilraue, en directie-, by hun zoo te famen, als y Ier afzonderlyk, in qualiteit, als Directeuren, gehad gehouden, en gevoerd, en, na adjufknient van dien, [derzelver Commffie, tegens decharge, af, en neder te leggen, en voords nog, dezelve Hendrik Arnold Fuhrman, Erneftus Auguftus Heuneman,. Frederik Breitor, Karften Waldorp, Karften Peterken, Johan Gottlieb Johannem, Marten Smit, en Jan Wilhelm Weidenbach,zich, thans, qu-Minceeridetezyn, Opzieners, mitsgaders, Jan1 lacobLam•nvrs, Frans Oost, Gysbert Diederik Uhlenbroek, Gerrit Bramer, J. H. Haalmeijer, Pieter Arfwidfirn, Caspcr Daniël de Wilde, en jan Bemand Beukelman , zich thans gqualificeerende te zyn, Ouderlingen, en Jaaftelyk, de voornoemde Jan Romeyn, Diderik Ritmeijer, J. C. Martens, ba.muel Helwich, G. H. Wefterkanjp* JohannesPiete-fe, J. H. Thiele, en Hendrik Et&irik Kuhlo, zich thans qualihceerde, te zyn Diaconen, worden gelast en bevolen ; om, aan dezelve Mans LeIdematen, of derzelver Gecommitteerden, te doen en te geeven, Rekeningen Verantwoording, van, tenwegeus, zodanig bewind, directie, en adminiftratie, als zy, te zaroen, en afzondcrlyk, {in derzelver prastenfe qualiteiten, over de goederen, efkcilten, penningen, boeken, chartres en papieren, de voorfchreevene Gemeente toebehoorende ot con>> teerneerende, hebben gehadc en gehou 'en, mitsgaders , om, aan de Opzieners, Ouderlingen, en Uiiconen, die by den Mans Ledematen, in voegen ivoorfchreeven , zullen zyn verkoren, tegens Acte iivan Acquit, over te geeven , en te estradeeren, alle goederen, comptante penningen, boeken, charkres. en papieren, en, generalyk, alles,, niets uitgezonderd , dé herftelde Lutherfche Gemeente

Sluiten