Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontkent niernast; maar hierom, wierd hy nooi'. door Overheid , of Volk; gehaat ! maar om zyn ongewettigde rV~aardgelaers: invoeren, en voortaan, van Armyns fcbadeiyke Leere : Jaamen' fpanningen met Frankryk ■ opjlaan tegen den wettigen Stadhouder, etu. deze»ndeugdén, wierden in hem gehadtü

En was dat daar toe nie t genoeg r '.

die tegen een van Staats geboden zondigt, is ichuld/g aan allen. Als , hy daar voor geftraft word is hy < dan wel, gelyk aen Dichter verder, i zegt, , (O Vermoord 2 Men vermoord i e iemant, als men hem, of zeif, ot' t dooreen ander, verraadiyk aanvalt, e en geen tyd tot verweeren geeft, en d dus het leven beneemt. Is 'er nu | <j eenige gelykems tusfehen den dood, c< van Barneveld, en tusfehen een e moord ? Of daar den Staat zyne ttraf js goedkeurt, keurt dan de Staat een k moord goed? dit is waariykden pa- h triotten-waardig ! vervloekter kan rr 'er niet verzonnen worden! iViaar s door wie is hy nu vermoord ? jc (d) Door hem die by ten zetel verhief. I (j< Hier word Maurits bedoelt. Niemand i hj kan hier anders, onder de n,iam van m een zetel bezitter voorkomen. Ik he meende, dat dien Stadhouder door de Heeren Staaten aangelteld was; du maar wist niet, dat Hollands rtd- eg vokaat magthad, om een Stadhouder, de eerfte hoogüe waardigheid h£ in de Republiek, ten zetel te ver- vó heffen! doch , het is geen wonder, i rni dat die Staatsdienaar, aaar thands de < magt van word toegefchreven, in De dagen, dat een Kruijer, en Houthouwer, de magt word toegeken.t, om iD zyne-Souvereinenaan, of aftezetten! ik (e)-Door Schelmen enz ScL-oon.ge- tëi zegt! Barneveld bad 24 Gedeligeerde »s { Rechters, niet doorden Stadhouder, gd maar door den Staat aangefteld. Dit de zyn alle Schelmen fraai! dit is kort me af, en een Nieuwe Souverein zegt hie netl »er ontbreekt niet meer, dan j var.

erae Trentifche nitfpraak byi „ die

bet niet geloof, die zy vervloekt")» — irouwens. dit gaat vast, dat' hy. die den groorften Staatsman, eerst vermoord, en naderhand valsch met Landverraad beticht, zonder twyfe een Sche!rn is, Maar Ioa

3 t ook niet kunnen zeggen van hem. «e van iemand, die richterlyk ter trar was verwezen, zdJe: dat hv borden Stadhouder vermoord was ? •n dat zyu Richters Schelmen waaen? zou men dan, vraag ik, niet fg^en: gy die ,at zegt. Zyt '■nbcbelm! want gy tas t zonder fViy n*VSh 60 de heil,ëheidder Juftitie, n de Eer eenes Heldsaan , die.de apperfte Veldheer zyner tyd zyne. niet nodig had, zyne Vyanden : vermoorden ? Mauwt was zoo min sn1 moorder. als Zmtman 'er een • Uat Landverraad een fchandely3 daad is, is zoo zeker waar, als -i een /e«genis, dac Barneveld hier ee valsch betigt is. — Hollands juvereinen . brengen geen men5, °P vajfche betigtingen ter )od! en 24 Rechters, kunnen alle etomgekogt zyn. Of zou daar nieand eeriyk onder zyn geweest? 'e liegt maakt de Dichter een Sourein , die 24 Schelmen, een onfcbul' • et?, verdienstelyk man, laat op nvaljche bttigting van kant maken! • J) Achitophel had. (gaat de Getkunde vast) zeker een achtbaar orkoomen ; want hy had een uitintend verJLndom kwaad te doen' 1 g) Die naam aan God gewyd. Wan;r of dat gefchied is, fchryfe den chtfr niet; en hy fpreekt echter den voorleden tyd, anders zoude denken, dar by dat Priesterampt nds waarnam! Ik heb nergens in -snds gefchiedenis, vandiewyvftr)* ezen Maar aan wie? aan God* uod van Nederland niet' want t!'e"blf,tf gefprooken, heeft die r. ( dank zyne Almagt) den naam i fiaroeveld niet verkregen. Want

Sluiten