Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

kunnen goedvinden, ons Vaderland eenen onbilJykcn oorlog aan te doen: een Manifest, hoedanig er gedurende deze Eeuw geen te voorfchyn kwam; gemerkt deszelfs wonderlyken en onwaarachtigen inhoud.

Het heeft onze Landsvaderen niet behaagd, hetzelve by een opendyk Contra Manifest, voor als nog te beantwoorden; zj'nde deze voor veelcn onbegrypiyke ftilzwygentlieid vermoedelyk toe te duiden, aan d inrichting eener diepe en voorzigtige Smtkunde; teffens aan de waarfchynlykhedep eener ipoedige fchikking en bevrediging.

Inmiddels, hoe zeer ook by een yder cenoeezaam geleden en bekend, derven wy het wagen, met bataafiche cordaatheid onze denkingsaart aan «en dag te leggen, hoedanig men gevoedyk dat Manifest zoude kunnen beantwoorden ; althans wat drangredenen men tegen hetzelve kan inbrengen. Wy ftellen te dien eynde artikels gewyze

tïLïf ïiCr Cer ncder' en voeScn 'er telkens onze bedenkingen by; ten einde den Lezer zynen

vestïfn °P h" CCn en£uldcrzo«le k«nnen

„ Gedurende den geheelen loop onzer Re„ geennge (zegt de Koning van Engeland aan„ vanklyk) is ons gedrag tegens de Staaten Ge„ neraal der Verenigde Provintien, dat van eenen „ oprechten vriend en eene getrouwe bondge„ noot geweest. Hadden zy zich aan die wyze „ gronubeginfelen gehouden , waar naar de

„ Re-

Sluiten