Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

05* )

dit door geweld van wapenen was te verrigtcn geweed, moeiden de Britten dat verrigt hebben by de eerde uitbarding van de Noord-Americaanfche onluften ; toen moeden zy alle hun magt in het werk hebben gedeld , om terdond de Coloniden hunnen wil tc doen eerbiedigen; toen waren zy nog niet alle zou eensgezind van van hart en ziel om zich tegen de dvvinglandy te kanten toen waren "er nog zulke fchikkingen niet gemaakt om het Moederland met vereende kragtcn te keer te gaan ,• toen waren de Noord - Americaanen nog maar landbouwers en kooplieden, die den wapenhandel ongewoon waren; doch de poging van het Britsch Miniderie tc zwak zynde , en dus in den eerden veldtogt mislukkende, zagen de Coloniden, dat zy, overwonnen wordende, een en het zelfde rampzalig noodlot te wagten hadden ; zy verbonden zich onderling en namen de bede mantregulcn tot handhaving van hunne regtcn en vryheid ; zy wierden Soldaten en vervolgens Helden. De wreede behandeling, welke de Engelfchen hebben gepleegd in die Colonies, moeden de inwooners, de gantfche Natie noodwendig meer en meer verbitteren, en hun de wapenen in de hand geven ; hadden de Engelfchen die Stecdep en Dorpen , welke zy verroverden , zelfs meer dan gewoon was , vriendelyk behandeld , met weldaden en voorregten overladen, dan zouden waarfchynlyk anderen daar door zyn uitgelokt om deelgenoten van die voorregten te worden, en zich der Britfche Heerfchappy wederom :c K 4 on.

Sluiten