Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t.H»3

. „ vleiende met de hoop dat andere voor hem „ zullen werkzaam zyn, intufichen hy beween „ loots zn) alsdan zult gy met behulp derGo„ den uwe zaken herllellen, gy zult herwinnen " i?l ge/nC U UWe bek,agenswaardige onverfchil„ hgheid en onachtzaamheid u hebben doen ver„ liezen."

Dit is het geene Demosthenes van de Burgers van Athenen eifchte; zodanig is het ook dat men m de Republiek van Sparta dacht, ofichoon de regeringswys 'er verfchillende was. IJeze eenftemmigbeid of gelykheid van gevoelens was op eene zeer eenvoudige reden gegrond: als daar is, dat een Staat van welke natuur hy zy niet beflaan kan, indien alle deborgers met gezamentlyk al dat geene toebrengen en aanwenden, wat tot behoud van het genicene Vaderland ftrekken mag.

Laten wy nu een vluchtig oog wenden op eemge der zo veelvuldige voorbeelden welk het Koomfchgemenebest oplevert; het groot getal

maakt de keuze moeilyk. ; ik zal hier

met fprceken noch van Mutius fcevola, noch vmDectus, noch van Bruins den ouden, welke het doodvonnis van zyn eigen Zoon onderlcnreef en bekrachtigde, ten einde de alrremee•ne vryheid te bewaren ,• maar zal ik AttiUus Kegulus vergeten ? Zal ik vergeten de Edele grootmoedigheid, met dewelke hy zyn eigefcekmg aan dat van de Republiek opofferde,

mer

Sluiten