Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(239 )

niet mar Carthago te rug te keeren ora 'er den p\melyklïen dood tc ondergaan ? Zal ik SchiPio den Afrikaan vergeten ? Dc Oorlog, walken Hannibal in Italiën voerde , wierd door Schipio in Afrika overgebracht ; hy eindigde dien roemraehtiglyk door eene Compleete Victorie welke hy op de Carthaginenfers behaalde.

Zal ik Cato den ouden, zal ik Paulus Emilius vergeten, welke over Perfeus zegepraalde; en Cato van Utika den onvermoeiden verdediger van de Wetten en Zeden. Zal ik vergeten Cicero, welke zyn Vaderland van uit de moorddadige aanflagenvan Catilana reddede, hydie de Zieltogende Vryheid van zyn Vaderland verdedigde , en die met haar omkwam ? Zie hier wat de lietde voor het Vaderland vermag, de Ziel vol van dit gelukkig Enthufiasmus vindt niet* onmooglyk ter uitvoering voor haar, zy verheft zig onmiddelyk tot dienh eldenmoed, welke zig door niets laat affchrikken.

De Nagedachtenis van deze groote mannen is met eer en roem vermeld geworden, de tusfenlopende eeuwen hebben dien roem niet kunnen verminderen; hunne namen de namen dezer helden worden nog met de volmaakfle hoogachting en den diepften eerbied uitgefprooken: ook zyn ze waardig, om door alle Volken , en in alle regeringen naargevolgd te worden.

Maar

Sluiten