Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 858 )

bleeven toch van gevoelen, dat de Heeren van Amsterdam echte informatien en bewyzen onder zich moesten hebben, waar meede zy den Hertog des noods zouden kunnen overtuigen van eenige kwaade intentien, of malverfatien, of immers van verkeerden of pernicieufen raad aan zyne Hoogheid gegeeven te hebben, ten nadeele van het Vaderland,- en dat zy dezelve aan den Prins behoorden te communiceeren , ten eynde zyne Hoogheid en het Vaderland voor het vervolg daarvoor te bewaaren, en dien hoogen Raadsman van het bewind der zaaken te ontllaan.

Want dat het zonder dit, en alleen op grond van de alomme gedivulgeerde lósfe geruchten , ten uiterlfe onvoorzichtig, onbetaamlyk en onverfchoonlyk zoude zyn, een Perfonagie van dat eminent Caraéter , zoo hooglyk te beleedigen en te hoonen, door hem te doen voorkoomen als oorzaak, zoo al niet van de rampen des Oorlogs, ten mmften van de traagheid en het verzuim, het geen men fustineert plaats te hebben, en de verkeerde maatregelen, die men zegt zederd eenigen tyd genomen te zyn, om de Republiek in behoorlykeh ftaat van defenfie te brengen tegen den Vyand , en hem dus de fchuld te geeven, van de waarlyk ellendige en gevaarlyke fituatie van het Vaderland. En dat het voorts zeer indecent en vermeeten van gemelde Heeren Burgemecsteren zoude geweest zyn , zyne Hoogheid te willen dwingen, een Heer van die qualiteiten en kundigheden , aan

wien

Sluiten