is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 448 )

krachteloze acte zyn; alzo eene illegale aclus niets probeert of effecbueert. Hier omtrent zegt Capellen al voorders; „ Dat de illegale en „ onbeitaanhare vryfpreking van Hunne H. M. „ den Heer Hertog van den blaam en eene „ noodzaaklyke justificatie niet ontheffen. Dat „ in de behandeling der zaak de conflitutie der „ Regeering was verwaarloosd. Dat dc (gelyk „ hy het noemt ) de ongegronde vorderingen „ van den Hertog, geen onderwerp der delibe„ ratien der Staten van Gelderland hadden moe„ ten zyn , en dat de Gecommitteerden dier „ Provintie eer Generaliteit over hunne in dee„ ze onbevoegde handelwyze firrafbaar waren. „ Ja dat de vleiende en onfchuldigcnde refolu„ tie van Gelderland voor den Hertog een daad „ was, die de pofteriteit nauwlyks zoude gelo„ ven: alzo dezebe ftrekte, om de loflykfie po,, gingen van notable Leden van het Bondge„ nootfehap voor 's Lands behoudenis, in een „ ongunitig dagligt te ftellen : pogingen even„ wel, die door den tyd den welverdienden „ lof zouden wegdragen , en die apparentc„ lyk meer en meer ftonden onderileund te „ worden."

Na de noodzaaklykheid aangetoond te hebben , om d'eensgezindheid te doen herleven , door, gelyk die Heer zich uit, den algemeenen [leen des aanfloois , die allen ten afkeer was geworden, uit den weg te ruimen, voegt hy 'cr zyne verwondering by, dat die Prins, wel ziende ,