is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 450 }

omtrent dié zaak niét anders zéggen , dan dat wy betuigen hartelykst tc wenfehen ,dat alles zodanig mag Mopen , dat en Vaderland en den Heere Hertog beiden hunne voldoeninge inoeeh . vinden.

Ten befluite geeft de Êeer van de Slarsch rédenen van dit zyn Advies , welke zodanig zyn, als men van een braafst Regent kan verwagten ; die volgens zyn geweeten én na beste kundigheid fpreekt, en die, al ware zyne redenecringeri of /tellingen niet breek houdende, evenwel moet geoordeeld worden dat geene te advifcercn , 't geen hem het voordefigfte voor Land en Ingezetenen ' voorkomt; en niets te zeggen, dan \ geen waar van hy zich voor zyn zclven overtuigd" houdt.

Ieder Regent heeft het onwederfprceklyk récht, om ter zyner decharge, zyn gevoelen, advies \ protest &C te laten fnferecren in de register of normen dier Vergaderinge Waar van hy Lid van ;s. Dit heeft de Heer van de' Marsch ook begeerd, omtrent het zoo evengemelde advies. Niét re verwonderen is het, (gelyk men zegt) dat men getracht heeft dien Heer daarvan te desfuadecren ; althans eenige veranderingen 'er in te maken , en 'er eenige uitdrukkingen uit tc laten, die d'overige Leden of te aanitootelyk ofte hard voorkwamen. Maar by zyn volle voornemen periisterende, weten wy niet wat het beduidt, dat by dc interne in de Notulen gevoegd zoude zyn , dat men de verantwoording van het

daar