is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C45i )

daar in geaspireerde, voor rekening van zyn H. Ed, liet.

Waar toe dit byvoegfel ? Ieder Regent indien hy verantwoordeiyk voor zyne gezegden k, is het maar voor zich zelvcn en niet voor 't gezegde van anderen, en 't geen hy gezegd heeft niet gezegd zynde door d'overige leden, en des niet door de gantfche of de meerderheid der Vergadering, loopt des ook niet voor derzelver rekening. Zou men hier uit niet eenigfints kunnen vermoeden, dat men de gezegden van den Heer van der Capelleu in dit advies, mooglyk te fterk of te ongegrond achtende, bedagt is, hem dezelve te doen verantwoorden, of hem deswegens eenige moeilykheden aan te doen? Wat 'er ook van zyn moge, wy die vollirektelyk geene belangen behartigen, dan die van ons Vaderland , betuigen van harten te wenfehen, dat eendragt de plaats der thans zo hatclykc disfentien moge vervangen; wy, die nog voor of tegen de litigerende partyen ingenomen zyn, d'onzydigheid liefkozen, en in gevalle de zaak des verfchils tusfchen den Jjecre Hertog en Amfterdam eens uitgewezen wierd, den eerstgemelden zullen eeren en waardeeren, indien komt te blyken zoo van deszelfs fchuldeloosheid als goede directie in zaken ; en omgekeerd indien bleek dat laastgemelde Stad te recht op deszelfs vcrwydering had aangedrongen, derzelver loilyke yver zouden lauderen ; wy die zoo onzydig denken, fmeeken den Hemel, dat ons Vaderland altyd zo vry zal mogen blyven , dat een Regent inhetzei£g 4