is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C >

„ rlge Macht, die iemand boven het bedwang „ der Wetten fielt. Geen voorwaarde tot dul„ ding van flaverny, hoe voordelig, hoe aanlok/ „ kelyk, zal my van dat groot en waardig opzet „ aftrekken. Antonius zelf zou my daar by on„ beweeglyk vinden, al was hy, gelyk gy zegt „ dat hy is, inderdaad een man van zyn woord, „ het geen ik nooit van hem heb kunnen gelo„ ven. Het oordeel en de Geest onzer Voorva„ deren bezielen my ook: zy zouden in hun eigen „ Vader geen Dwingeland geleden hebben; en „ ik ook, ik zou het niet dulden."

„ De geneegenheid die ik u toedraag, is „ oorzaak van deze. myne openhartigheid , en „ ik zou zoo veel niet gezegd hebben , had „ ik u zoo zeer niet bemind , als Cicero „ meent dat hy van Oclavius bemind wordt. „ Het doet my aan, dat deze droevige waar„ heden u zoo wel als my treffen zullen: „ te meer , dewyl gy , boven die infchiklyk„ heid voor alle uwe vrienden, nog byzon„ der Cicero toegeneegen zyt. Ten mynen op,, zichte bid ik u te gelooven , dat myne lief„ de voor hem nog dezelve blyft , offchoon „ myne achting raerkelyk gedaald is. En „ zulks hangt niet van my af, dewyl het ons „ onmooglyk is , om wel of kwalyk van men„ fchen en hunne daden te oordeelen , dan „ voor zoo verre zy ons goed of kwaad toe-

fchynen."

(Pa) AAN-