Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( * )

Ugthaam, welke armer by den anderen ay t, •m UI. le fotmeerea volgen* de Staatsregeling l ik ïal, onder UI. goedvinden, alt nn overgaan, om deeic UI. algemeene Vergadering te dirigeeren tot verrigting van het geene by de Staatsregelirg dien aapgaande is bepaald.

Ik zal dan moeten overgaan, om ingevolge het 36 Articul des derden Tituls der Staatsregeling van Ulieden afeneemen de Verklaaring, by dat Axticul voor de Leden van het Wetgevend Lichaam bepaald.

Een der Provifioneele Secretarisfen leest deeze Verklaaiing,na de leétuurvan welke, de Verklaaring eerst door den Prefident, en daarna door alle de Leden individueel wordt afgelegd.

De Prefident zegt, na het afleggen deezer Ver-

laaring:

„ Ik verklaare deezi Vergadering te zyn het „ Verte^enwoirdigend Lichaam des Bataaffchen „ Volks, zo' als het zelve by de Staatsregeling is bepaald geworden."

En bevestigt dit Decreet door den Prefidiaalen Hsmerllag.

Voords fielt de Prefident voor , dat men nu oogenbliklyk zou overgaan tot het benoemen van twintig Leden voor de tweede Kamer van hei Wetgeevend Lichaam.

Dit gefchied zynde , bleek by het opneemen dei Stembillietten dat de (temming was als volgt:

Gutjé 51 (temmen; C Vis/er Cz. 35; t'erhees 35.; Ploos van Amjiel 49; Th. van Leeuwen 49; van Zontbeek 49; Wit bels 50; To^ns 45; Bosch 50; E.M.var. Bcyma 44; Pejtat 24; Costerus 39; van Jltena 51 Middcrigh 29; Bremet 47; Onalrp 10; Beljaart 44 Proot li; vanHugenpeth tot Aerth 49; Rabinel 48 Sanders van li''el 30; Bruins 41; Welsman 42 ; Kreti kamp 2; Vonk 20; Auffmorth 29; J. IX van Leeu ven 14; Bonthuis 2; Ten Cate 3- Quejnet iè;Nuheu ■ ran der Veen 2; Ockerfe 1; Goudsblom 9; de Sonna vitte 3; van Bennet om 2; Meyer 5; van Balhuis t Center Visfer i; Verhagen i; Natst 1; Schermer 2 Pannebakker 1; Kieuwenhuis i; van Ommeren 1 ei Brands i; en baddeo dus dadelyk de meerderheid Guijé van Altena, Wit bols, Bosch, van Zonsbeek, Ploos va jimftel, Th. van Leeuwen, van Hugenpoth tot Atrth tL.abir.el, Bromet, Toens, Bel/aart, E. M. van Beyma Welsman, Bruins, Costerus, C Visfer Cz., Verhee CS Sanders van Wel, tetwyl Jufmorth en Mtddeng ieder 29 Stemmen hebbende, bet Lot aan den laatfte te bemt viel.

Na het aflopen dezer (temming proclameerc de Prefident deeze twintig benoemde Burgers t( ï^dea der tweede, en de oveiblyvendetotLeds

der eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam d^a Bataaffchen Volks, Verklaarende tevens , dat het ontbrekende getal Leden in beide Kamers zoude aangevuld worden, op de wyze by de Oonftitutie bepaald; verzoekende de Prefident , dat nu beid? Kamers zich zonden gaan organifeeren , wyzende daartoe aan de eerste Kamer de Vergaderzaal der gewezene Conftitueeren de Vergadering , en de tweede Kamer , die van het voormalig Provinciaal Beduur van Holland aan —— en hier mede wordt de Algemeene Vergadering gefcheiden, en de Prefideit gedefungeerd hebbende, verlaat den Prefidiaalen Stoel, en legt zyn Costum neder : — hier op wordt het handgeklap der aanfehomveren gehoord , vergezeld van het geroep : leeve de Republiek ! heven de Mannen van den 22 "Januury l ! !

Hier op verhaten alle de Leden der Algemeene Vergadering hunne plaatfen , de Leden tot de tweede Kamer benoemd verlaaten de Zaal, waarin van verre het treffend Mufiek op het BinncnHof gehoord werdt , waar onder de Leden der tweede Kamer onder liet bewyzen der Militaire honneurs zich naar de hun aangewezen Vergaderplaats begeven; middelerwyl blyven de Ledender eerste Kamer in de Zaal, en deSecraarisfen verlaten het Bureau.

—"

eerste kamer.

Zitting van Vrydag den 4 Mei 1798.

Na dat de Leden tot de tweede Kamer benoemd naar de hun aangeweezene plaats vertrokken waren, beklom de Burger.% D. van Leeu* wen, als oudfte van jaare» ,,den Prefidiaalen Stoel, terwyl de Burger van der Hieven, als jongde Lid

\ van de Leden der eerfte Kamer fesfie nam op het Bureau, waarna de eerstgemelde de Vergadering.

. aldus aanfprak:

; Burgers Represb nt antenT

1 Mogt ik voor eenige weeken ten tydevanmvn Prefi-

* dium in d vorige Vergadering het genoegen hebben, dat het door de Commisfie tot 't ontwerpen eencr Con-

' ftitutie voor het Bataaffche Volk gemaakte Ontwerp ' binnen kwam. Ja, had ik het vooiregt nog voor het h einde van dat myn Prefidie het zelve Ontwerp, 2,0 ah

* hei door die Vergadering veranderd en verbeterd was, ter conclufie te brengen, ali 't zulke, dat aan 't Volk ter goed- of afkeuring aoude aangeboden worden. Met

e een hart vol van genoegen en blydfchap feliciteerde ik it Ulieden, feliciteerde ik de Baiaaffcbe Natie daar mede n In dat hsuchlvk tvdftin. Heuslnjk was ook vervolgens

Sluiten