Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 5

««vaartiki Weikjs i getiteld: TTorfleltngsn der Bataaffche , ffif J. aangenomen met dankzegging , guUpnd* , eTdér Exerxp'.aafen op de Cancelary deezer Verga-e-

C-aÊ tóeKf,!Hof van Juaitie over de voormaa' a Gew ten van Holland en Zeeland, daar by f »

5 SdVVfeerende op het Req^st van Jaeob Hage/ei», te Schiedam, daar by verzogt hebbende om bneyea tan creatie als Notaris.

De P'-sHdent brengt in onwagï, of de Vergi-

6 m zoli kunaen g°cJviu l-n d2 on.verw{!:

de nrTo Izikelykheid te verklaren, en conlorm d t advys te decretceren, dat het drie lezingen iawU ondergaan ?

km^Ml vermeent, dat 'er niet lodan-gen haast by is, dat M nodig zyn zou, om du advys dircft .er «anclufi.' te btengeti. v / j" =--<»"s »\3^l Br«A zegt, dat he 'er niet op zal dringen, dat deze ïifn ownbütivk afgedaan worde, indien de Vergade■ So? vefmeenVniet genoegzaam omtrend dezelvei ingeStezvn: doch dat by vermeent, dat een ingekomen ndv e, , dat door de Vergadering van ce. of ander Col ttMW»3 Ut*, aaa geene drie lecr^ggn ondei wSfpeS" ; imnjii, dat hy dit-nergends in de adH var S-mur"têl ng kan vindei , eu dus befluit conform &c< ,fe te ;èdee,!é **• 't f.aeadvy. van dep Prefident., mfci 'dat ^t D.cre.t ter *fetU&°* Sez0BdsQ wordc aW d tweede l^mF-r. , • j

En worde co-nform geconcludeerd. Ee e Misfivé van de Municipaliteit van Niemansdorp daar"-/ verzoetende, dit inei de overgaaf vande Con ÏHbV-r? Pêüniwew r«g wotdeB gefuperfedeeid tot d; dé uxnk en reyfirfcie "dier Contributie a'gemeen i bepaald lynr # ^ den »n het Uitvoerenden Z'^^^nic^^van Texel da: by verzoekende om geïnformeerd te worden of de Tran • .wonen mozen worden toegelaten van de vetsogte La, aerven door J. CM en Stmon Been, beide in den-Ja* 1787 geweest zynde Burgemeester en- deezer, voor .plaafs, nadien dezelve vallen-in de termen-van het D c eet van den Maait 1. . ten aanzien dier Regent,.

«nomen: gefield » l>»dea vaa dcn. b"6« "

Rolevelt CateauU. °* na ingenomene informatie( Vergadering te dienen van confideratien en linfeOi

Eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, daag ter voldoening aan het Decreet van den a,iea der afge pen maand , favorabel advyfeerende op de Reque.te v Maria Wasjan , weduwe Kinjiut, burgeresk en inwoc deresfe van Sluis in Vlaanderen, doch uit vrees vc de Svolgen van he, beleg dier Stad in den Jaa;e i7 van daar naar Vlisüogen vertrokken, en haar verb «noomen hebbende te ter V«re, houdende, om Vreemdeling te worden geconfereerd, en dienvolge. ■ hy , Proclamatie of continuatie eener Refelaus, tea d •ad aaji gd asibni ,asutow ussb»a 3wsl 91 :-o& ÖM* «

fel» .." * •'

en ra'pefte door hst voormalig Beftu« van Zeeland gelomea, te werden gesmeerd vaa ge beuling fa^aUfl >erfone;k Laste i, 'Ge.d'ietfin^n ah andesfats, reedï zecriabeerd bf'nóg te'emartseten; voor den tyd van 12 minden acu„ dai-zy na»r Sluis., in, Vlaanderen zouderuv keeren, om welk verzoek te accordeeren, het iaercredia r Adrnmiftrarief Beftuur van 't vonrrnahs Gewest Zeeland zich had onbevoegd gerekend, doch verpikt gevonden, om hetzelve, uit oorzaak vandebillyke etocden, waarop het fteunde.te moeten appuyeeren:— en wordt, op voorftel van den Prefident, dit verklaard te zyn ten ppïa.A ven'onverwylde noodiaselykïeid , a>» betreffende hot betalen van lasten, en confjren geconcludeerd; zullende gezonden worden aan d; tweede Kamer ter San&e. . . „ . , . ,

■ Eene Misfive van het zelfde Uitvoerend Bewtsd, ter1 voldoeniag aan het Decreet der Coi.ft/.ueerende Vergadering van den 29 Mian ï. V, dienende vm confüeratieu 'cn advio op de Requestc van Abraham Lanoy, wooneade te Wecsp, verzogt hebbende, dat bet nem motf.j worden 'vergund, zekere p.rterfie,groo-^rrestof^p. ten laste'vin hes "geweèz.n Col'.egie ter Aitn;ranteit te Amftetdam, waarvotr aan hem ordsmantie was verleend, te mogen fourrecren in dehemagvin.8 perCeat; das zy, ca ingenomea conüderatiei van den Agent van Financic, van alvife waren I d« , daar zeer. veele Inge-

' 'ketenen ui het ze f de geval verteerden', het als eene fchreep 'wende, onrechtvaardigheid' zou.dp-yeriieneu te warden .'aangemerkt, wanneer by uii.lu'ttog Van.aaderen,moaeijk '' ouder immers gel.yk recïït hebbede , dè verzogte liquidatie wierd geaccordeerd, en uit dien hoofdedecnnatoir op dit verzjelc rnccsten ad«ifeeren: — waarop hetzelfde , beftuit a's boven is geyiilen.

Eene M'sfi -e van hetzelfde Uitvoerend Bewind, daar'l hyop de Misfive van den Aiminiftratieven Raad van Cu'l lemborg, verzpgt hebbende g- ëximeerd te mogen word' den van den, opbrengst der 8 pre cénto, Dechnatoit ad^ vyfetrende, ën'vódfdr'igèade te dccreieeren, dat, zo wel u met opzicht van Cucuborg , ah met betrekking tor alles

■ anderen, welke om.vcrfchillende redenen den eetftenïer\ myri'van gemddo Heffi-g niet hebbea aangezuiverd, ea •e 'dus niet aan de Wet hebnen voldaan, en welke daar van 3 noBthans', .conform de i , 5 en 8 AuiCuka der deswe-

gen»'geëmaneerde' Publicatie, nimmer kunnen gerekend n wordr.n ontheven te zyn, de opbrengst voor den eert <n ften te griyk met dien van den tweeden voor uUirao de1- zer kopende Maand zal moeten gefchieden, bly rende

voor, het overige gemelde Publicatie ia haare volle krsgt» , ~ea dat zy behoorden geq-ialificeerd te worden, om van o- dat Decreet zodanig verder gebruikte maken , ah zy.met an het belang van den L^nde h:t rheest overeenko nitig n- zullen bcyinden ; terwyl van deeze heffing afgedonderd' or behoorde ts blyven het di*n QöVérmindèrd heffen van. al zodanigen qtioteelen penning , ah Cieezs Vergadering rgogt vf nodif oorueelen te heffen van alk zodanige Difincte/i, als welke tot hetJen de buitengewoone l?sten ckï hebben .ds'eedraagen', van welk een en ander by Publicatie aan dea :e? Vol^behoott.te w9r.kn kennis gegeeren: - enwor^:

Sluiten