is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend [...] Lichaam des Bataafschen volks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GBL%KHEID9 VRT H E I D , MRQB&iS&.SCBdr*

DAGVE B. H A A L

DER HANDELINGEN VAN HET

VES.TEGENWOOR.DIGEND LICH A AM

DES B ATAAFS CHEN VOLKS, N®. go. Ziningtn van Dingsdag den 29, en Woensdag den 30 Mey 17980

EERSTE KAMER. Voorzitter: C. van sir Hoeven. Vskvolo van Dingsdag , dsn 29 Mey 1798.

"Vervolgens doet de Burger van Bennekom rapport, namens de fecreie Commisiie tut het werk der Penfioenen benoemd , op de Misfive van het Uitvoerend Bewind , daarby voorgedra gen hebbende, om aan de Weduwe van den dapperen Capitein Lieutenant Heshufius een jaariyksch Peiifioen toe te leggen:

Dat zy , gemelde voordragt geëxamineerd hebbende, van advis zou zyn, dat aan gemelde Weduwe een Jaailyksch Pecfieen van ƒ300 zou behoren te worden toegelegd , als mede aan haar Zoontje, de fomma van ƒ izoeo '1 Jaars, tot dat hy den ouderdom van twintig jaaien zal bereikt hebben.

fie wordt beflooten, om ook dit Rapport aan drie lezingen te onderwerpen , en de tweede te bepaalen op aanltaande Vrydag.

l\og doet van Bennekom Rapport , namens de «elfde Commisfie, auvifeerende, om het Request van G. Stetman te renvoijeeren aan 't Uitvoe»end Bewino ; en wordt conform gecon¬

cludeerd.

De Sonnaville doet rapport, namens de Commisfie , in wier handen , by Decreet der Confti tueerende Vergadering van een 14 February, is geiteld de Misfiye van het Intermediair Adminis-

1. keel,

tratief Beftuur van het voormalig Gewest van Utrecht, houdeDde berigt op de Requ ste vaa fP~estetwyk Forsberg, betreklyk de bouwing van een tweede Stoommachine in de Mydregtfche Plas, en het Request van eenige Burge s met verzoek tot het conuamandeeren van de orders, daar* omtrend gegeeven ;

Dat de Commisfie van advis zoude zyn, dat, daar dooT de aam eeming der Staatsiegeling het Oppertoezicht over Waterwerken enz. is gedemandeerd aan 't Uitvoerend Bewind, alle Stukken, betrekkelyk deeze zaak behoorden gezonden te worden aan hetzelve Uitvoerend Bewind, om daarop naar bevind van zaaken te disponecren 1 cn wordt conform geconcludeerd»'

Waarna de Vergadeting gefcheiden wordt tot morgen ochtend ten elf uuren.

TWEEDE KAMER. Voorzitter: F. G u 1 l j é. Dingsdag dm 29 Mey 1798.

De Vergadering quanier over twaalf uuren geo pend zynde, worden de Notulen gerefinneerd en gearresteerd.

De Prefident communiceert, dat de Burger E. M> van. Bey/na, op den 4 dezer tot Lid der tweede Kamer benoemd, zich by hem vervoegd hadt, met verzoek, om de Verklaaring te mogen afleg. G g gen

*