Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «4* 1

Een Request v.n'-Mr. èieter Bidkkorst * Alkmaar i Mr Franoucus Binkhorst, Geraratna van BtnkhotA nAgaZvan. Binkhorst, te Hoo.0 ; ^^-«l als iu Huwdyk hebocnde zW^* , ~-

de te Haa.lem ; Mf. iW«ri« Cornet» van Reve'horst, te Leyden; Mr. Gerrtt >*» Aatst Schouten, as to Hu- j welyk hebbende Mtjabeth van Keverttorst ,Ve Haarlem;

nog de voornoemde Mr. Franss ^nkhom.nHÜ Urn Bootsman,™ qualiteit als Cut.tetaen van Mt Cornetts Btr.khorit, verzoekende, dat de *<qtt«««"° zullen mogen kucnen volftaan mcr_de b.tuiug den Impost cf bet Recht o? de Cobaterax: lucces. -fien .Tegcna de Hollatdfche ot Gener.li.eiu Obllgauen ,ot den boedel of Nalater.fohap van wylen Mr, jacob Binkhorst behoorende. te doen . iaat de berekening van .de hifeden, zoo als dte is geweest by bet overlyde. an gemelden Burger , of wel ar.ders met de beuling van d en Cost in en met zodanigeObligatien en bff eten, zelve teaen het vo le C.pit.al getekend t cn dat ba< gende de EetSn dezer VergadeSing. de beta.mg van datCob

lateraal mooge worden gehouden voor cuugenlr.

aan h t huermedi.tr Adminis.ta iet Beltuur van het voormalig Gewest Holland , om te dienen van confidetaücn en advis.

('i vervolg van deze Zitting in om volgend Nummer, j

Beknopt Extract van Dingsdag , den 5 Juny •1798.

E E R S T B KAMER.

Tie buraet Ever/en , aangefteld als boodfehapper van Staat JLeKameT verfchynt ter Vergadering, legt de gewoone ^riS en de by zyne inftruét.e vastgeftelde belofte af

V er eltr^ft decreeten der Tweede Kamer : i. houdende tJfnU «evinT dat tot Prefident voor de volgende veertien Sbv dte Kamer benoemd w.s de burger C. FUfer Cz. SöFoSende het belluit dezer Kamer op de requestevan %. lanetionercnei «(.hourenmineel in de Diemer-ofWa-

3^r,LLaPM?cï rtoSSnoeltetbrtlult, bydezeK.tergraaflcbe Meet. * »ncuo ^

iTTtSlyk ae'gewalde3 burgermacht van deze gSSfc 4. kennl gevende dat de burger van Bngenfotk J . irJ, ter haarer Vergadering bad feffiegenoomen: — alle Zi^SST***^ \« ^P«*«'4 in "Nationale e'vC?MU«»e vsn het Uitvoerend Bewind , daarby verzae*enS. dï £ d«w«der Gonftrtueerende Vergadering van ? a Anril 1 1 waar by de in onzen dienst zynde Framche

" ef wJ'im'eeTjl waren van het decreet der Nationale ZX^*™' dat deTronpesinfoldy

^IZa LaVdcn ook tot alle Troupea mogt geextendeerd '^den » d« .l'oo de invoer van 5000 Ellen Hembde irnSmogtsiermitteerd worden : — geperfifteerd by

^EfnTS«Cvant'Dirtaeuren van den Lev.ntfehen Han-

el, daar by in hunne penurie de hulp der T-fitlonale Kasftu oepende; voorts verzoekende eene spoedige decttte op hun * ótig verzoek, betreklyk de 5 per cent van zekere vragtpenïn^en , en de eUCxie van e«mge nieuwe leden voor datEtihsfement: — bet eerfte gezonden aan het Uitvoerend Bevind, om coifileratien en advis, en het overige gehouden a advis, tot dat daaromtrent een beüuit by de Vergadering al gevallen zyu.

Aan de orde-van den dag zynde het rapport, op gisteren y monde van den Burger Rant, betreklyk de tienden enz. utgebragt, en tot beden in advis gehouden, wordt met een ;lein additaincnt conform geconcludeerd.

De Burger Rant doet rapport, namens de Commisiie van uperintendentie, by decreet der Nationale Vergadering van len 514 July 1797 benoemd op de requeste van d. Coerman., rerzogt aeobende maintieu van fii-chitaLCe van procedures, >ver de invordering van pagt penningen tegen hem geentaneerd; a'dvifeerende tot het benoemen van arbiters: ' ■ •ehouJen ai advis tot maandag.

De aurger H. ie Lemon doet rappjrt, namens de Commisfie , by decreet van den 17 November der Nattanale Verga* lering baioemd op ecB rapport van het gewezen Committé der Marine, omtrend het leggen van eeue vermeerderde belasting op den invoer van Cichorei: advifeerende om die belasting te verhogen , eu in te ftellen op ia pC. der waarde, om daar door de inlanüfctie fabricage van Ctcnorei re doen floreeren :«— befloten om dit rapport aan de drie lezingen te onderwerpen, en de tweed» te bepalen op aanftaande Vrydag.

Na dat de burgers Frannoff en Ondorp rapport, de eerfte in de zaak van P&sfit, en de laatite in die van Stuiter, hadden uitgebragt, wordt de Vergadeting gefcheiden tot morgen ochtend ten elf uuren,

Tweede Kamer. Een extract uit de registets der bedui eu van de Eerfte Ka. met, houdende, datzy conform het rapport van den burger Rant, naamens de Commisfie, benoemd op de Miffiv; van net Administtatif Beftuur van Zeeland , elucidatie ge»raagd hebbende, of de boete knegts en de zoodanige, welke ;-Jet in petionelen dienst ltaan , tot het ftemreebt bevoegd zyn, hadden befluten , de zoodanige , mits de verdere veteifchtens by de Staatsregeling bezittende, tot bet ftemrecht toe te laaien : en dit befluit met de verklaring van onverwyide noodzakèlykheid aan de Twede Kamer ter faoct.e te zenden: — en wordt zoo de verklaaring van onverwyide noodzaakelykheid als het befluit zelve bektagtigd, en in een decreet geconvertettd.

Nog een eattsct befluit det Eerfte Kamer, genoomea op het voorftel van den burger Rant, waar by eenige formulieren van gemotiveerde redenen van onverwyide noodzaak, lvkheid welke aan het "hoofd vandebefluiten der Eerfte Kamer op requesten om F tem *tatis, permiflie tot uitvoer van GeldvoorGraarennaardc Oosizee, uitvoer van Levensmiddelen naar de Oost en West, het verlenen van furcheance ena., worden voorgeflaagen , en waar op de Eerfte Kamer onvetwyid befloten beert, dit befluit met de gemotiveerde veritlaling van onverwyide ooodzaahlysbeid van het icive aan de Twede Kamer ter festere te aeLden; — en wotdt dit befluit gefaneüoneerd en bi een decreet veranderd.

Waar n» de Vergadering gefcaeidea wordt tot saargen middag ten 12 uutcn.

let Drukkerye van VAN SCHELLE &. COMP in de Haage.

Sluiten