Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G E L 1 K R R i Di V SL 1 H B I Dt BROBB&tZSC&^fo

B A G V E IL H A A I»

D E R H A NDE LIN G E N VAN HET

V.E1TE GENWOOiDIG END LICHAAM

DES BATAAFSCHEN VOLKS.

sa,1! ioob €-5j.:;.'> » csb i ' ' :t _ •' - - •- -: '

N\ 31. Zittingen van Woensdag den 30 A% ïf Wfc

EERSTE KAMER..

Voorzitter: C vak der Hoeven.

1 ïoo'i * *ivJ trwr-Jurv i j • , ïr nsr!!. /r :o ' /

Vervolg van Waensdag den 30 Mej 'ijgï.

p.'.h ttsv ilifc.o .') 2-.t Isa KI.» «. . .. •;!> (ftv , ;.,'> o.»

^^ervolgeris worden geleezen en in deliberatie gebragt de volgende Misfives en Adresfen: • Een Request van /. C. Jeansjaud, daar byve-fzopkénde om continuatie van.pennoen, of overeenkomftig zvnen rang geplaatst te worden: — het- eerfte an» deiiSecretc C( mmisfie, en bet tweede aan 't Uitvoerend Bewind , om daarop het nodige reguard te flaat;.

£ec Request van C. Hol, gepenfiooeerd Capitein, om contit uatic van ptnfnen, en c t/hoofde van zynen ver gevorderden ouderdom, en zv ir belast Huishouden , om het Lieutenants Cölonels pe .ioen : — het eetfte aan de fecrete Commisiie, het tweede aan 'l Uitvoerend Jdcwsnd om confideratien en advis.

Een R quest van IVillem Sufan des Mares, bygenaamd Charmois, geboren Ftansch Burger,' gepenfioneetd Officier in dienst deier Republiek, om continuatie van zyn perfio^n, en daarenboven tot Plaats Major op een-iter Vortcn dezer Republiek aangefteld te worden : -— het eerste aan da ficrtte Commisfie, en het tweede aan het Uifyoetènd Sèwind, om daarop het nodig 'reguard te dban1. 1 Een aantal Requesten, om continuatie van-PenSden', als van Jacobus Frooy , Abraham IPaslarfdsr, Adam Robuz, Jan Louis ds pij-ard, Philip Christiaan Bausman, Cornelis Kobelvausch , Conftantinus P.ooy, Matthtas Hagel , A. A. Melmer , Johanf.es Menniffgh , Johan Adam Pheiffer. J. C. A ren Dolhopff, Wtikte Hauben , J. H, Croufe ; — alle deeze RequeK;ö»»:wor-

■i. beel.

den gefield in handen der fectetc Comrntsfie om confideratien cn'advis.

- Een Request van Jan Kool c. f, in het Distrid va» W stzttan in deszelfs environs woonachtig, zynde eigs* naars van vaste goederen, ais Molens, Huizen enz.ftiaitde en liggende onder de Gemeente van de Koop aan de Zian , daar by verzoekende, dat deeze Vergadentg-gelieve te verklaaren, dat, daar zy Reqaestrame'ü buiten htt Tariioir van de Kcog wonende i niet begrepen wa. ren in het. Oéfroy dcor het geweezen Provinciaal 8edhiur van Holland in den voorleden Jaare 1797 aan de Gemeente of derzelver Beftuur te Koog to; eene Jairlykfcee heffing, van 25 per Cent van'het belóóp varj dén 100^ Penning op de Gebouwen voor den tyd van tien

;j4ifen verkend , zy Stipplunien vao die'belasting wer wen orrheven, en akoo stonden volftaan, met ja'irlyk's van hunne vaste goederen, te Kcog Maande, te betale»

'den loo en andere Penningen , ;yt»*rfhejld dezelve-buiten, de vootfz. 35 pet Cent, waren beletst,;

De Ptefident fielt voor, om dit Request tezenp'det> aarr't Intermediair AtrtfjlniftfatlerBëftuur van 't voormalig Gewest HolUnd, om cq^fideratiea en advis, de furcheance te Verleenen , eu ir befluit ter tanétie te zenden aan de tweede Kimer.

Ockerfe. zfcg#, dst, ao dis1 request aan geene drie Leezingen onderworpen wordt, 'er ten miuften behoorde verk'aard, ^werden , dat,-'ar. is onverwyide noodzaaks. tykheid, cmdet het hier betreft de opheffing van een« Wet, waaromtrent de vorm, by de. Staatsregeling bepaald, dient in afcai genomen te worden.

Nolst jegt, dat dit juist het verfchil is tusfehen bem en den burger Ockerfe, en dat daarom teregt was voorgefteld het b«oemen eeasr petftjhvék Gommittie*, tea

H a £ja.

Sluiten