Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 550 3

vernemen! zig met zoetige. f*dsfaaie wilds laaien con^Tet'wy! aan ome Franfche Bloeders onbekend is ,

dat in dan jaare 1793- door d*< toen "Vï"! , • ,1*1 ïu tïiie in Drenthe ug«s hnn zoo een fchindelys Ituk ru de Bataaffche Republicq door de Couanteo RepuDllceerd is gewordca, zoo zoude oc.tt F^nfche Boede-rs van dis Vyanden , lasteraars en e^r rotera van de gehele Franfche Natie, van welker «.aden tn Ministers veele niet a'keo nog in weien, roau ze:fs inde pubbcque fonea zvn gefteld , toen bet D.-chmtoir maar hebben getekend, dan worden zukeo Aiiswc»:ei direö met waare Vaderlanders niet alleen gilyk met Ambten begiMga, ia het Fiansch Gou^en ement zaude ais cog eeu honorabele fiiisfaSic van dezeNea moeten verlamj-n.

Het valt te beklaagen ,d« zulke openbaare gedecideerde Vyanden van oaie Franfche Btoeders, om dat zy net Declaratoir geteetie d hebhen, in publieke bedieningen noz contkueeren, ja desuke als zy maar gelegenheid hebben, de waare Vaderla: d-rs als nog vervolgd.

Elk waar Bitaaf is n.et alleen verfchuldigt aan onze Franfche Broeders en derzelver nooit genoeg gepreeene roem zoo veel mogelyk te helpen vermeerderen, maar kan, nog wil ook niet dolden dat zyne Franfche Biotdeis en deszelfs iilusier Gouvernement veel minder gedeclineerd, veel min geblameerd, en beloogen worden.

Op deeze gronden, uit een waar Vaderunishart producerende, neemt de vers-o'gie en'zwaar verlamde Burger Fiuyticr de .vryheid, er. vind zich op het hoog fte verplicht , deeze zaakea en Copia van dat fchandelyi ftuk 1 léf nevens fub Litt. B. tei kenais ea in handen var VJ1. , Burgets SUpicfentamen, de GeconftitueerÖe V.i gadeiing, repref.nteerende het één en onverdeelbaar Ba laif'fche Vols, te brengen.

De Oaderg tekende is ten vol'e gepetfuadeerd . da sy Burgers Reprefentanten ! alle (als één man) geree laat om den roem van onze Fraslcfle Broeds.s en des x ifs oroote Gouvernement te helpen vermeetderen, ei en niet zult gedoogen, da dezelve in de éeu eu on deelbaate Bataaffche R-pubkq op generiei wyze doo gevloekte Aristocraten zal worden gedeel neerd, gelas terd ea belogen , veel minder opentlyk dsielve grïnjt liëerd «orden.

Nog vind de Rsmotftrant zig verpbgt ter kennis! van Ui., Burgers ReprefeLtanten ! brengen, dat de Volk Vertegenwoordigers ia 't voormaalde Gewest Drenthe na dat dezelve dat Ariftociatiscb Hof haddeo vernietig in den jiaase 1795; tn de Leden, ea Suppooiten ha. den gecasfeetd , eu de Etftoel als een Geiigts - Hof bel hen gefteld, dat die Reprefentasten die gecasfeerd, e gedimitecide Le en voorts weeder in de eersten po tea hebben g fttli, ja dat de eerste Ministers welke s daat het loet vaa de Regeeiing in handea hebben den nu Overleedene Anftocratifche Dar/en, tot Lan ferm?ver, tot Secreiaiis by de Etftoel, as mede nu t het ProviGeneel Adminiftratieve Beftuur, alt mede e'< van de gecasfeerde Raaden tot Se ere aris in die 2 Ve gadtiingen, cn divsifs van dia aadere Raaden tot Sca<

tenfe Ampt.en geëaiployeerd, onder sndere den wel bekenden S. L. Homan tol Schoben v*n Vries g^CTiployeerd.

Nog onlangs den Landfch yv.r Datfen, Ov-tledcn zynde, is eeo C. E Kanten, welke in 1795 als Ootfapger ia de Cola;eraa!ea a's een A'ftjcraat, en een der Aanklêtv ri, ja eene vaulle van hei voormailigBe» wiad gecasteerd, mans by de vacatuure vaa hel Landfchtyvers Ampt, ad intetim is aargefteld, daarenboven by het Lanéfchryv;!» Ampt praét.kerd deeze als Advocaat, en om Patriotten , teegen Regten en Weiten te vervolgen, iUli hy alle ongeoorloofde pra<3yken in het werk , om de Ingezetene cn Burgers maar in proceduurea in te wikkelen, om met huk en hair zoo moogelyk ie verilinden.

Da;.renbove is deeze C. E. Kanten een Schoon Zoon van den Bjrger van Rusfum , nog Prefident in het voor. malig Gewe-t Drenthe, welke Schoon-Vader en SchoonZooo tot giooi nadeel vaavseien, e.kaêr de bal tockaat fen.

Het zoude tot g'ot voordeel van veele Burgers ia Drenthe verftrekkm, ais aaa dieC E. Kar/en terboodca wierde , om ii het voormai'g Gïwest Drentae als Advocaat niet langer te mogen PraclifeereD.

God geve! dat b/ het maken vao eene nieuw Wetboek tegen zulke gepriviligeerde beurfenfayders (de goeden uitgezonderd) ftcike voorzicninge by de Wetmogo geBomtu wordea.

Nog dieni , dat na de omwenteling in 1795 alle die Sententien en po'iticque d.spofisiea tegen Vadeilanders geveld, daor de Repiefentanten van het voormaalig gewest Dré. tte zyn ingetrokken , en alle de vtioaaneneo , ea3 uitgewekene Vaderlanders weder ' zyn ingeroepen; ondef welke ook de poliiique dispolitie tegea de oadergesebende is behootende; uaderoand is ook bepaalt, das 'er /(.Aai^ergcedingemoudca p aat» hebben, maar op die voorwaa.de, dat die geene. die onder het vorig bewind benadeelt waaren, door aérien tegen die perfoonen, na regten zouden moeten inftituee* i ren.

De Ondertekende vermeent, dat zodanige Refolutie ■ ftrekkende om aan de Patriotten de geledeue fchade. vergoeding maar te willen outhoudea , wyl zoramigedfer Vaaerlaaders noch geld, noch lust Lebben, ja daar by : ais nog geen regt Luoaen bekomen om tegen die Ariflo- aaien te pleiten , dewyl derzelver Creatnrcn overal nog , invloed hebbea.

1 De Remonftrant, die door destelfs Baaclsfeineat boi. ten Drenthe ,en menigvuldige vervolging , aaa hem uit. geoeffend (waar door hy imponante fchade heefi ge1 leedee) heeft zich reeds iu den jaare 1790, by Ke. queue aaa de Repttfeaianten van het voormaalig ge. naaa.d Dreaihe geaddresfeert, maar op dezelve Re' 1 queste zyn n 't geheel g?en appoinrementen ' erkend gei . worden, dus geen ichaêver^otding heeft kunnen bekoo f men.

n In Drenthe zegt men maar, dit foortgelyke Reqnes r- te op geheime plaa fen ceëmployeerd «orden. 1- Nog neemt de R.moalüans de vryheid ter keenisii

vj

Sluiten