Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5« >

tan u; burgers Reprefentanten, te brengen , dathy te Mep pelt in 'tvoorniaaiig Drenthe woonende , zeer gaarse heeft willen obediëcrcn aan he; Decreet ?aa de N ttipriaie Vergaie.ing, in datoden 5de Apr.1 I797. ooi op te ma'ien een üam der jaailytüc in&outi.ea »*a d.szrk's boedel, om daar, vaa'den agtfte pean. aan d.'n Lande te betaalen, hy iade voiftrefcfte oamoogelykheia was gefteidxtuikf te kunnen opmaaken , en dus genecesü eerd geweest, eea Declaratoir dies aar.gaande, aan de Munxtpalksit te M ppeit ter hand te Hellen , vaa weis Decaracoir de Remoutitant de vryheid neemt een Copia aan ü Bu'gers Re prefesiaotea aaretebitden, in het weike hy aantoont, op welke weier regtelyke wyzea<n hem door 't Groninger Hyt yan jaftitie zynea bo.del ea derzelver inkomdea ia Groningeruud gelegen tegen regten en wetten is ontmeestert, het geene volvaardig is met orgir.see ftukken te vtrifieeren. Uit alle boïcj aaigehaalde, ca nevensgaande bylagen kaa het klaar geblyfcen, hue de Oad;r fecteïende ais een waar Vaderlander door de Anltocratenis vervolgt, cn importante nadeden aan hem zyn toegebragt, en van de inkomften vaa derzelver goederen weike meerder zyn ais men nodig heeft, door dat Groninger Hof vaa Justitie, als nog word ontmees. terd, waar door genoodzaakt wordf in zyn hoogen jaaren en verlamd Lichaam in eene bekrompeue tosnacd, zich ie moeten geneeren, het welk ieder weldenkend mensch niet zonder aandoeningen kan vernemen, en den RemonttraDC kan aatfeaouweo , geblykeude ten klaattie uit nevensgaande üieuthfe Hofdisp.fiiie fub. B., dat de Remoniiraut, wegens zyn rechtgraaide co&ftzrite Vaderlandslievende principe» ea ver. hnu^theid aan oe srye denkenswyze vaa onze Franfche Broeders , onze Verlosfers, en wel daarom op allerlei wyze door Aris-ocraaten is vervolgt, en door dat Decnthfe-

- luquiüiie Hof ia den Jaaren 1793 a's eea Fraischgein.de voor altoos is verbannen geworden, da de on wettigheiden onrechtvaardigheid vao die pohtque d.spofitie mi het Proces door den Landfchryver Homan, R-ationc Officie; tot Asft-n itr SiCiesary is berustende, ten klaarften zullen

- S-ur.m-n extevren , ea wyl door dat banaisfement aan den R.'iiiOnftraot importante fckades zy 1 loegebragt, en i.tet kunt en inzien dat in bet voormaalig gelest Drenthe,

. ter resiMi ie ter Vergoeding van gciee .s e lenaader» eenig recht voor hem ongelukkig vervolgden tegen die gedimitieeide Raaden van jüftitie door Procedures zal tc bekomen zyn , en dus daar geea fchaêvergoeding te ver

- wagt en heeft , zoo went de vervolgde Fruytier, die alles ter verkryging van de Vryheid , als eet» waare

■ Yaceilander voor het Bataaffche Volk beeft ia '1 werk gefteld, ea de zig in de benaauwfie ryde uoo>t ge fchtoomt heeft openlyk 'er voor uit te koomen, ea als een Vriend en Broeder van de Franfchen tc ayn, het geene de Drentiche Inquisiteurs in hunne politiekedispofitie, fub B , verklaaren , oas zy hem Jacobus brui* tier daar voor houden, dus alles alleen iü'een waar Va. derlandet en optegt PiaBreftgézïadtesSÏerlai ver volgt tg h: cit

- moeten ondergaan ,-enof-me» f.hanens -éoor.die e ervoitfc g sa bannisfement heeft geiesden , zoo veiaoekt ;n deeze

op het eerbiedigde de protectie van l/lieden, Barger*

Rcpr<fentan:en! aan wien door het Bataaffche Volk het doen öudèffvhea yan buune fouvereine 0;:permagt, aaa U , Burgers R;piefeaiaa_ten! is gedemittserd , verzoekende cn hoopeade doo. U , Burgers Reprcfeataaten! zoodanige dirpoiitie worde genomen, dat de Remonftraat als een vervolgd- Bataafsch burger eea beho-orlyke fchadevergoeding te mogen fcornea eilangen,

Hy pretendeert 'er geenzins uit 's Lands of Nttionaalc Kas, gelyk de Reprei'eutatitea van het voormaa'ig ge4 naamd Drenthe v«n bfgr'p waren, dat de fchaê'rergoe^ ding eerst uit 's Lands Casfa zoude worden betaalt en naderhand vaa die geinige, die het incambeerden, die fciaaies te hoedeu, 's Lands wegea zoude iagevordert wordea.

Maar,wanaeer gy , Burgers Rcprefentanten r volgen» uwe wysheid en toevertrouwde Oppermacht mogt goed viade,en refoveerdet, dat die fetuade. uit de private Casfa van d:e Ledea vao het voorige zoogenaamde Haf vaa jjftitie, welk alkenig cn direct- moed willig, entegen regt , uit vervolgeuxht tx oorzaakea zyn dal aaa den Remonftraat zoo menigvuldige fchaêdens ea vervolging als een waar Patriot ea b'raascngezinde zya suegebragt gewordeu, zulite of fooit gelyke dispofitie door Uliedea ourgeis Reprefeotaateo, als gy ten voordeele van hem als een fdaiaaffch Burger en Franscbgetinde Broeder, als Gj lieden, volgens Uwe Haoge Wys beid zult oor* declea te moeten neemen, dat den Remoaftrant ia zya ongelukkige» omftandigheden ten hoogftea veraaogenaar men, waartoe gsdienftig verzoekt

Q. F. t Zich tekenende met aile achting den vervolgden, en zwaar Verlamden burger

j. f r u y t re b. J, D. va» Leeuwen doet het volgende rap» port:

Medeb&rgeis 1 den 2de Mey 1, \, adresfeerde zig hf Requettc aan de Confti u-erende Vergadering LambertuJ Lenting, geweiea Lid van he; Sxadsbeftuur te Arnhem j u;r hoorde van fuspeéte waodiredie in 't Financieele aldaar-, zeders eenige 1, aanden gedetineerd, zignekUgendtr over dc , zo by ïermeent, parrydige cr, wsdeircchtelyke ten zyren opziite door zyne gelezen Medeleden gehoudea handelwy,Zï,r en verzoekeuds-d^t de Vergadering ge~ lieve tc gelasten, dat hy v*.t lyuc gevang..nis tegen genoegzaame eo fuftrcieate cautie werdc octfl >gen en in eece ordinaire p- ocedure ingelasen, ofte dat oezelve aceorder-reudehe; »erzogte ontfjag , het zy da_t 'e H >t »an Jus it.® iv 't *o itmalig Gewest Gclderiaii i, of eeoig and-er oopa-r ydj% Ge tchi gerieve te authonfeerea,. om de sa-ilc daar aar gefchapeu vindende , zodanig, voor hetzelve lef do^n proced.te. eo rechtte wyzen,, als zal bevondenworde, "te be lOtca.

D e Vergadesing, ftelde dat Reejoest ten z hei d'a6» tu houden san 't iatcrmcdiair Admiuiittajicf Belcour vaaV I v 3 't voor»

Sluiten