Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5^3 >

Het ty verre varr uwe Gecommitteerden het cea of ander van al het vorige gepofeerde te avoucertn, of in een Regterlyk onderzoek ie willen treden, of en in hoe verre bet zelve naar reg'en fufficiant bewezen, of niet beweez'.n is.

Terwyl het hnn aan den a-deren kant voorkomt, dat 'er ook nog al wat tot verfcaooring van den Requcstrant zal te zeggen vallen.

Dan dit of dat te beoordeelen , eh daaromtrent de partes judicia te atfu meeree ,, is naar hnien van uwe Gecommitteerden de taak alhier Het, en hierom hebben zy z'g daar van onthouden, en alleea maar de fustenutn, die in deze zaak, zo jurls als faÖi, geventileerd zullen worden, opgegeven, om daar uit de natuur v»n dezelve ie kunnen beoordeeld worden.

Welke nit het voorgededuceerde uwe Gecommitteerden ve meenea dat genoegzaam gebleken is, dat zuiver justitieel is, en dat tot de regtsoefrening behoort, hoe dé zaak moet gcua&eerd woiden.

En hierom moeten zy advifeeren, dat de Requestrant behcott te worden gerenvoyeerd tot, en dc zaak overgelaten worden a»n de ordinairis Justitie.

Het is log niet genoeg van zynen competenten Rechter maar te zeggen, dat hy parlydig is, Gaar toe 't een of ander voorwcndzel te gebruiken, en alzo zig vandeazelvea te willen onttrekken.

Voor een Gouvernemear is het ook altyd gevaarlyk fusptde gedagten te voeden van dl? genen ,. die tot het ui: beffen en van het recht gefteld zyn.

Eéo wel geordineetd Gouvernement moet daaromtrent altyd hei beste van fuppor.eeren, en nimmer, op enkele gezegdensvan eenen gedetineerden, agterdogt van party üigfieid aannemen , maar den loop der Justitie zynen gisg laten gaan.

ia bet betigt zyn, naar inzien van Uwe Gecommitteerden ,de infimulatien van den Requefttant, uit delatgdtiurigheid der zaak als anders, ook genoegzaam geretutewd, en het Officie Fiscaal gezuiverd, zo door de orriflagtigheid en aait der zaak, de confuf-* verantwoording vaa deu Requettrant, den langen tyd die hetzelve heeft moeten btfteeden , Om uit zulk eeae'verwarde huishouding stn geheel te forrïieerm , - n het inwinnen van niet minder daa di e honderd lonófc a^pei. tot ondereoekeu vYrgeiyking ven Rtqucftrar.ts zo ^duurig aiffereercnde opgaven , vteikc abfolut, al wareu ze al zonder opzet noch er kwader trouw begaan , tot een gegrond vermoeden aanieidi' g mocs.e , gevn.

De Reg er din zal i et rnieen decideerei». Ttrwyl in a i«n gevallet 'e Maatraat zal moeten geatht morden zyn ctd en pi.:t bèt«--gt 'e hebber., en geiyk by 'i berigt tegei. e - iteiyVe, tu , zo aldaar gezegt wor r, lengt zuchtige, ihfimulatien vai< de-; Request-aotzeer wel gededuceerd :s , daar door niet kan j^e acüt wordea, -'et Rtqa-.strant boven eo tegen legt-n bezwaard te hebben.

V'jOi s fu 'ner> Uwe GToratritteTdeo tos Kalere asftruclic ran hun geadvifeerde hier nog by r^eger. , dat ze veitiousvtn , dat de Vtigadsiicg, in zulke en dcrge.yse

Justineele stuken , in beudfc'e ccakbee'd ftm, daar zy de-o 11 J-ny laatteen een elergelyk venoek van Jan Frefer , g.w. tin Sccreiari» by hes Bureau van .AdminiitTatie van dc Fraofcne Tioupes te Vhsihgen, om uit zyne gevangenis oaiüagfn te worden , en ziga'zo buiten dezelve te kunnen verdedigen, op ingekomen confi ieratien en advys vai. he Hof »an Justitie der voormalige Gewesten van Holland tn Zeeland, den 19de dezer door de vorige Vergadering den 25 Met gerequireerd.' cok gerenvoyeerd heeft naar de orowaris Jaftiiie. —- Ge'yk ook mei het verzoek van den Bu'-ger van der Jagt, den 25 Jusy 1, 1. gedaan, en dezelve aaa het Hef van Holland , nu tot zynen Regter geftdd , gerenvoyeerd is.

Eindeiyk dient nog op de naderhand en wel ia dato den 2 July 1.1. ter Vergadeiing ingekomen Misfive vaa Vice-Rigter en Wethouderen, ubmaakenda het Officie- . Fiscaal der Stad Arnhem, verzoekende door ds Vergadering te mogen g ïoformeerd worden, boe zich verdir in deze zaak te gedragen, cn weike M:;fi«em=-tdeszelfs Bylageo mede gefield is ic handen 9an4ese Uwe Gecommitteerden , om daaromtr end te dienen van confideratica en advis.

Dat, zoo Uwe Gecommitteerden vertrouwen , doot den inhoud van, en het geadvyfserde by dit Rapport daar aaa reeds mede zal zyn voldaan.

En de Vergadering conform hetzelve decreteerende, extract ran het Decreet zal behooieo gezocdca te worden aan Vice Rigter en Wethouderea , uitmakende het Officie Fiscaal der Stad Arnhem, tot informatie en na< rigt, mede tot antwoord op hunoe Misfive voornoemd, met recommandatie nogthaas, om d« doorhun vermeende Actie regen dea gedetineerdeo, zo fpoedig mogelyk, voort e letten , en naar orde regteas ten einde te brengen , onverlet deszeifs defeciie daar tegen , zoo ais naar ftyle locaal en de Staatsregeling aal behooren.

Onde werpende nog'hans uwe Gecommit.eerden al dit hun geadvyfeerde aaa UI. beter en meer vcr.ieht ooi* des).

Jctam in den üage, din II J$iy 1798.

(getekend,)

J. D. dan Leeuwen^ Vouerus, Ftancois Biondel.

Ea wordt conform geconcludeerd.

Hier na wordt de Vergadering geadjourneerd tot morgen ochtend ten 1* urnen.

, .

Voorzitter: A. Pompe van- Meerder "oor t.

Donderdag, den ia Julj 1798.^

De Vergadering ten 11 uuren geopend zynde,. worden de notulen gerelumeerd en gearresteerd

waar

Sluiten