is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend [...] Lichaam des Bataafschen volks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'p% \. R O l Jt 'A & 3l O R ft ,(Ö fta'5>.>V 'S tCi • ft ïi 'i S I D

Daendels zegt, ik appuyeer zeer het geadvifeerde van den Prefident, en diaram zoude ik pra; iereeren-het doorlopen van het getal , en dus de volgende de pofte te noemen.

Couperus zegt, de zwarigheid is weg genomtn, wanneer de naam veranderd wordt,- en dcsnietts^etiftaande het getal doorloopt.

Van den Braak zegt, zou het niet beter zyn, wanneer men lMde:pq/?« Bataafche , voorheen Generalitcits Lotery.

EêViigc Leden appuyeereh dir.

Htoft zegt, het is dan nog beter te ftelien : pofte Generaliteits , nu Bataaffche Lücry.

fan Leyden vraagt, zou hetjook ftrydig zyn met het ge nomen Decreet vaw onverwylde noodzakelykheid , wanneer de:e zaak Commisforiaal gemaakt werdr?'

Ds Prefident geeft in confideratie, of het niet beter ware, wanneer de zaak in advis gehouden werdt tot morgen, en de Commisfie, aan wier hoofd de Burger Daendeh zich bevindt, verzogt, ëin^fiiéi-ónnient te cönfereeren.-

zegt'! het is overeenkomfti'ger met het'Defa'éèt' vtm ^onverwylde noodzakelykheid, wanneer de 'deliberatien hierover- gecontinueerd-wordenitormorgen: —£n wortk dien conform befloten.

- ..EeneMisfive van het Intermediair Uitvoerend Bewind van ■den 3,dezeïy daarby den Burger Aenexthans Klerk byhet

§ommitté tot de .West-Indifche Colonien, tot Secretaris en iscaal vrn 's Lands. Vloot voordraagende, betuigende het voornoemde Bewind, dat hetzelve niet zoude haefiteereli genielden post as-n den Burger Aenea; op te draagen,. uit hóoftié'dat "hetzelve nópens dien Burger van den Agent .der Marine de beste getuigenisfen van deszelfs gefchikthcad tot dien Post bekomen'hadt, op den vöet'als dezelve laatftelyk is bekleed geworden door den Burger du C/óux,öp een Tratiément van ƒ120's.Maands,

lü&ft Pxjfflm.mVr ^mde Vergadering ia deeezqii verklaren, dat Vr is eene "onverwylde nood'WkelykhêicJ, .cn , vervolgens 'dé verzogte authori-

ï'at|G' yef)eer,.eii,Vr ;

-<nVP# F.weest zegtaik geloof niet, dat hier zodanige fpoed vereischt wordt, dat het nodig is,, de onverwylde noodzakelykheid te decreteeren, om dat 'het Intermediair Uit-

^fó^reWB«\v1hcPdSar'"vaii iëïf¥;geêii gewag mtekc, iri deezen zynen v<xMW£W'yj,s '^lutoov nab imolrroo

/«WjfcfcJWe1 Wfafgt'? of-dè'••-•Witadering dan ook eene tweede-lezing van deeze Misfive begeert.

; Eenige Leden app'uyeeren dit : — en wordt dien -conform geconcludeerd, en de tweede lezing be-

- paaid op aenftaahdc Maandag.-

shiiata Sbflö rta-J . aqoJliooEr Itiss tod Jsb wliab EeneMisfive ven het Intermediair JÜitvoerend B|wj>k

van zaaken nopens de manier en wyze, wasrop de Burger Jan'van Schuier, door-het voormaalig Uiyoerend Bewind van zynen post als oudfte Klerk, ter Secretary van het Intermediair Adminiftratief Beftuur van het voormaalig Gewest Utrecht is ontzet, en voords daar by, ingevolge het 49!Arrikel der Staatsregeling , proponeerende, om uit hoofde van den yverigen , getrouwen en prompten 51 jarigen dienstvan den Burger^» van Schuier, aan dienongelukkigen Grysaard in den avond, zyns levens zodanig penfioen tye te leggen, als deeze Vergadering in haare Wysheid, naar billykheid zal oordeelen te hehooren.

De Prefident zegt, daar geene bepaling by deze Misfive gemaakt wordt, omtrent de boe grootheid van het penüoen, het welk aan dezen Grysaard zal,behoren toegelegd te worden, ftel ikvoor, om 'ciir-re maaken Commisforiaal: — en wordt conform geconcludeerd, en daar toe benoemd de Burgers van Haeften, Ris en Tomputt?, om te dienen van confideratiën en advis.

Eene Misfive van het Intermediair Uitvoerend Bewind» van den 6 Heeze'r relatief eene zekere 'petitie door den Burger Auhert geweezen Chargé d'Affaire de Commerce der Bataaffche' Republiek , ter' "voldoening der onkosten op zyne te mg reize yan Madrid naar herwaards 'gevallen , ep wyders tot continuatie van deszelfs tiactement, en voords verzoekende geauthorifeerd te mogen worden om ten behoeve van voornoemden Burger.de nodige ordonnantie ter fommavan f 1500 te doendepecheeren, ter gerhoetkommg'm zyne tegenwoordige -ómftandigheden voor reiskosten ,- en tot wegneeniing Van alle verdere aanfpraak op eea traéliément na den 15 Maart, als zynde de tyd, tot welke zyn traclement by het decreet der voormaalige Narionaale Vergadering, waar by hy in de voornoemde qualiteit is gerappelleerd, bepaald is': — gefteld in handen van de Ge.neraftteits Rekenkamer om te dienen van confideratiën ea fdvig|,| biiaiftabifQ ■' • . . • i .

Eene Misfive van-het Intermediair Adminiftratief Beftuur vrn het voormalig Gewest Holland van dén 3den deezer,, daar by inzendende een Request, aan het zelve geprefenteerd èoot'j^Pel N.Z., verzoekende, dat aan hem acte van admisfie als Koekebakker te Alphen moge worden verleend, 'waaromttént het voornoemde Beftuur niet genegen zynde geweest gunftig-tedisponeeren, te meer,daar heteenewaarheid Is ,c zo, als de Requestrant by zyn voorig Request pofeert, dat de permisfie daar toe, altoos te voren door de voormaalige Stf'aten van Hollanden West-Friesland, en naderhand door tie Provifioneele Reprefentanten-van het Volk van Holland en het Provinciaal Beftuur is gegeeven , doch die daad befchouwende als behoorende tot de Hoogst Vertegenwoordigende Magt, het Beftuur voornoemd Request .inzendtom daarover in hare wysheid te disponeeren: —— befloten, om deeze: Misfive aan de drie leezingen teonder.wcisèw» entje, tweede vast te ftelien op aanflaande Dings;dfig den 14 Augustus.

Eene Misfive van het ■ Intermediair Adffliniftratiei' Beftuur