is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend [...] Lichaam des Bataafschen volks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9i 3

Rapport,- en wc tkdelyke adinislie van den Burger Krie£'T,'sh Vertegenwoordiger des Bataaffchen Volks.

Dè Prefident vraagt, of'het geadvifecrde van den Burger Verhoyfen, ook wordt geappuyeerd ? Kramer zegt:

Prefident! Ik kan my met het Rapport, door de Commisfie ter examinatie der Geloofsbrieven üitgebrsgt, nistconformeeren, om dat ByJage Reglement A., Art. 35, waar de Rapporten s zich op beroepen, gecnzints, naar myn inzien, zoo kan of moet verftaan worden. Daar wordt welgezegd : Zoo iemand der Kiezers door zyne Meds-Kxezcrs op het drietal geplaatst wordt, begeeft hy zich by ds ftemming daar over buiten dc Vergadering; maar zulks heefe in dezen geen plaatsgehad. Want de Burger Krieger was niet door zyne MedeKiezers , maar door de Grondvergaderingen op het drietal gebrast ; dus niet ftrydig metdeleter. En dat Art. 35 by het Intermediair Wetgevend Lichaam ook alzoo niet is verftaan en begrepen , blykt klaar genoeg uit Je Publicatie , dato den Juiy , waarin gezegt wordt: Dat de .Plaatsvervanger op dezelfde wyze zal worden verkoozex als een Vertegenwoordiger. Die zelfde Wetgever , zeg ik , had dan met eene interpretatie in de zo even aangehaalde Publicatie zulks kunnen voorkomea, en zou zulks «sok wel gedaan hebben.

En wat de tegenwoordigheid van een Kiezer, die tevens door de Grondftemmers op het drietal gebragt wierdt, in de Kiezers-Vergadering betreft, zou, naar myn inzien, eer een ftem minder dan meer voor gyn Perfoon bekooraen. Schoon dat wel waat is, gelyle- de Rapporteurs zeggen : Dat zulk een Kiezer zich zeiven zoude kunnen tementen; naar Zulk een daad zou, naar myn inzien, beneden alle laagheid zyn. Daarby was de Burger Krieger met 26 ftemmen in de Kiezers-Vergadering benoemd, dus kan by geen mogelykheid (wanneer den Burger Krieger zich eens bad geftemt) de juiste meerderheid berekend worden.

En wat bet geavanceerde van den laatften Spreker aangaat: Dat namelyk de Perfoonen, die het drietal zouden uitmaken, ten allen tyde een daad van de Kiezers was, om die op li drietal te doen plaatzen, gaat by my geenzins door , om dat in Art. 26, Letter A, zeer duidelyk gezegd wordt: De Vergadering van Kiezers conftitueert zich op denzelfdtn voet, als de Grondvergadering Art. 12; dat gedaan zynde , gaat zy de Geloofsbrieven examineeren, en de door de Grondvergadering voorgedragen Perfoonen op een Lyst brengen — maar brengt in allen opzigte haar niet op het drietal.

Al waarom ik my niet kanconfotmeeren met het uitgebragt Rapport.

Fan Bennekom zegt :

Ik moet allezints het uitgebragte advys van den Burger Reprefentant Verhoyfen appuyeeren: temeer, Burge"s Reprefentanten! daar ik meen geinformeerd te zyn, dat 'er meer zulke abuizen in andere Kies vergaderingen, als te Grave, hebben plaats gehad , waar op geene reflexien fchynen gevallen, maar den alzo verkoozene, als Lid dezer Vergadering werkelyk Zitting genoomen heeft, 't geen dan nog onaangenaame gevolgen zou kannen hebben.

Van Royen zegt:

Ik zal, met verlof van den Prefident, op het geavanceerds vsn den Burger van Bennekom repliceeren, dat :

het zeer mogelyk is, dat'er onder dc Leden van het Wetgevend Lichaam gevonden woiden, die in dezelfde termen als de Burgers Krieger en Giebe zouden vallen; doch' ttót die mogelykheid hier niets afdoet, alzo ' dit noch ter kennis der Commisfie, noch van deeze Vergadering is gckooraen, en men geene voorziening ken doen , omtrent gevallen , die men. niet weet " dat exfteeren - het is waar dat in het District, in het welk de Burger Verhogen als' Plaatsvervanger is gekozen, iets dergelyks heeft plaats ge» had, doch'er kon geene qimtie zyn, om dien Burger alsPlaatsvervanger Zitting te laten neemen, en dus de wyze zyner verkiezing als zodanig tc onderzoeken, daar hy uit een ander Distriet als Reprefentant optradt, iu het welk zy* ne verkiezing, in allen deele, conform de Staatsregeling wasgelehied -- en.wat het gevaar aanbelangt, dat fommige Leden er in vinden voor hunne medeleden , waaromtrent het zeltde defect in de form der verkiezing zoude mogen' plaats vinden, en het geen ten gevolge konde hebben , dat men, op grond, van het geen nu met de Burgers Krieger en Giebe gebeurt, ex post fafto tegen de wettigheid van de zotlanigen zwarigheden verkoos in te brengen: dit, Medeburgers! is door de Staatsregeling zelve onmogelyk geworden by welke zeerwyslyk en voorzigtig een tyd bepaaldwordt, binnen weiken alle zuikc bezwaren, welke men, of tegen de verkiezing of tegen den verkozenen zouden meenente hebben, moeten worden ingebragt: zo als ook van deeze tydsbepaiing aan den Volke, by de Publicatie van het Uitvoerend Bewind ter gelegenheid van de oproeping is kennis gegeven.

Dit vooraf hebbende doen gaan , zy het my geoorloofd, nog iets te zeggen.op de zaak ten principale, en ter oplosImg van het geadvifeerde door de Burgers Verhoyfen ,Gulié, Kramer en anderen. 1

Art. 35, op welks inhoud het advis der Commisfie, berekkelyk de Burgers Krieger en Giebe, eeniglyk rust, zegt, net zo veele woorden; dat zo iemand der Kiezers, door :yne Medekiezers, op het drietal geplaatst wordt, hy,by te ftemming daar over, zich buiten de Vergadering begeeft le. zin van dit Artikel is zo duidelyk, dat dezelve'by de ■erste en oppervlakkigfte leeture terftond in het oog loopt: iet Artikel ftaat op zich zelf, en geheel gedetacheerd van le ovengen kan het, als eene byzondere bepaling voor de Ciezers uitmakende, niet in een direct verband met Art. 19. 30 en 31. geconfidereerd worden: de burger Verxoyfen poogt de ftemming, waar van in Art. 35. géfpro:en wordt, relatif te maken tot het ftemmen over eene plaat■Jngop het drietal welke hybeweerdt, alleen dan te pas te :oomen, wanneer de Grondvergaderingen met geene relaive meerderheid beflist hebben, wie op het drietal koonen moet; maar dit geval heeft nimmer plaats dan ,waneer de ftemmen op onderfcheiden Burgers uitgebracht, waaromtrent veele berekeningen kunnen gemaakt worden, ;elyk ftaan, en dan nog beflist het iot: zo dat de Kiezers immer, naar willekeur, deezen of geenen op het drietal plaaten , en aldus eigenlyk gezegd iu eenen uitfluitenden zin, et drietal nooit forméren; maar dit flechts opmaken uit de M 2 ge_