is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend [...] Lichaam des Bataafschen volks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C in )

D' Pre/14, nt fielt voor, om bier van aan de ecrlle Kamer, als mede aan bet Uitvoerend Bewind en aan de Gen. ralit.its Rekenkamer kennis te geeven tot informatie en naricht. — en wórdt conform gecoffltshSd ee-fiei.

Wordt ver ier geleezcn een Extrnrf- uit de Registers der befluit' n Van de eerste Kamer, daar by kennis aevende van hot Sesfie neemen van den Burger Sc lüïï r» als op;redend Reprefentant voor het Distiiéi üocsbarg: — aangenomen voornotificatie.

Een Request van Hendrik Sube, Bataaf, thans wonende te Utrecht, zederd 2 jaaren m de grootfte ellende gedompeld, verzoekende met den Post van Kamerbewaarder begunftigd te worden: — waar op het gewoon Decreet rs gevallen.

Een Request van C7iristiaan Palmey, ftemgeregtigd Burger in den Hang, zederd i?66 zich zonder eenige reproche als Bode by Holland gedragen hebbende, verzoekende om r.let den Post ven Boodfchr.pper van'Staat begunftigd te v/orden: — waar op "mede hetzelfde Decreet is gevallen.

De Prudent proponeert om , aangezien men net prefenteeren van Adresfen niet kan aanmerken als verëischten, om openllaande Posten te bekomen ; maar dat men integendeel zelfs naar bekwame Perloonen, alfchoon zy zelf zich niet eens hadden aangeboden, behoorde om te zien, deCommislic, waar van de Burger Bactit.dc ee stbenoenide is, te verzoeken , om aan de Vergadering te dienen van confideratiën en advis, zo wegens de Burgers, die by Requ-est tot den Post var. Secretaris hebben geiolhciteerd , als van zopdanigen , die zich deswegens onder de hand hebben aangeboden, of door de Leden de-er Vergadering aan de Commisfie worden opgegeevenj.en vervolgens gemelde ■' ommisfie te verzoeken , om eene wyze voor te dragen , volgens welke, deeze Vergadering tót het benoemen van eenen Secretaris zdi overgaan:—- en wordt conform geconcludeerd.

■ Hierna wordt dc Vergadering geadjourneerd tot morgen ochtend ten tien uuren.-

* E R 3 T E K A M E' ffc Voorzitter: P. L. van df. Kastek£ö. Visdag den 10 Augustus 179S, FA-en m elf «urèff wordt" dé Vergadering geo¬

pend. De Notulen worden gerefumeerd en gearresteert!.

Waarna gelezen en iu deliberatie gebragt worden de' volgende Stukken:

lian qUarict uit de Registers der Deereeten van de tweede Kamer v*« 11 «tóen , daarby kennis geevende, dat by de haar toegezondene geformeerde Nominatie van vyftien Burgers by meerderheid van ftemmen verkooren waren de Burgers Jè{n Willem van Hasfelt, A. IV. Hoedt, Montanus Hettema , A. F. R. E. van I-Iaarfülte en Frans Ermerins tot Leden van het Conftitutioneel Uitvoerend Bewind.

De Preident zegt, derBataaffcneNatie van harten gelukwenfchende roet deze keuze, en vertrouwende, dat de tot bewindsma nen benoemde Perfonen fteeds het waare welzyn des Bataaffchen Volks zullen behartigen, flel ik voor, om dit aan tc nemen voornotificatie, en te deponeeren ter Nationaale Cancelary: — en wordt conlonii' geconcludeerd.

Eene Misfive van het Intermediair Uitvoerend Bewind van den 8ften deezer, daar by ten fterkften infteerende op eene fpoedige afdoening der zaak waar over zich het vernietigd Uitvoerend Bewind, by deszelfs Misfive van den 24 Mei. 1.1. aan het voorm.WetgevendLichaam hadt geadresfeerd nopens het arresteeren van een daar by gevoegd ConceptReglement, op de voldoening eler kosten vallende op het af haaien en overbrengen der gevangene cn gecondemneerde Deferteurs;hoofdzaakely k tendeerend., om deeze kosten op den voet by het gemelde Concept-Regknnehtbeparldtedoen komen, ten laste van den Lende, en niet ten laste der Corpfen-, gelyk anderzints uit-den letter dervooritte nogniet betrokkene wet zou volgen; en wyders voornellendc om het voornoemde te arresteeren Reglement , in gevalle het zelve door deeze Vergadering mogt worden goedgekeurd eene terugwerkende Kragt te geven, immers indiende zaak " onverhoopt by deeze Vergadering eenige bedenkingen irtögt

onderhevig zyn ' tot den 24 Mei 1. 1. als° den tyd

waar op hetzelve is ingediend geworden , ten- einde ten maften van dien tyd af de Wet-van betaaling der opgemeide Transportkosten naar eenen vasten regel te bepaalen , ten einde- alle onregelmatigheden en onbillyk-1

heden voor te komen:-; beflooten- deeze Misfive'

benevens die van het IntermedHr Uitvoerend Bewind,te Rellen in handen van den Burger Duci.kLIs c. f., om tedienen ven confideratiën en advis.

f ene Missive van het intermediair Uitvoerend Bewind,houdende, ingevolge van-en ter voldoenine aan het Decreet' ve-.i het-Inter-nedirir Wetgeevend Lichaam", .deszelfs conV derauens-en advis op eene Misfive- van het Intermediair Adn.imftranef Beftuur vr.11 het vqormr.aiig.Gewest Holland V£,,-fea 2' «W ■> aan de toenmr.aligè Conltitueerende Vrradeo ;g .'jefelirteven p en den 8 Mei daar aan' Volgende ïw de. eerste-Kwnct van het- vurnietigd; Vatè£êflwoordi^ Lichaam jngekomtii', wegend zekér Aequest vrn B. Gen-'

dria.i».