is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend [...] Lichaam des Bataafschen volks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELTKREÏ®* V R ff S E I -B, M X® X D % X. S :C B 4 Ei

X> A G V 'E 3L H A A X*

D E % H ANDEtI'N'«*N VAN HST

V £1 TE 'G- % N 'W O O 1Ö1GEND 'JLICH A A.M

© ES BATAAF S jé. H E K VOLK S. ïfê ioe. Zitting va» Vrydag den io»-*« Stturiag den u Ju^stas ij^S*

■EERSTE KA M E ftfa 8

Voorzitter: P. E. van de 'Kasteevk-. \

Vervolo w» rr^i? den io i79«* t

<

Vervolg der Deliberatien ever het op gisteren > in advis gehouden Rapport , by monde van den . Burger w» Hall uitgebragt, daarby declinatoir advifeeremle op de Propolitie van dcirBtirgei■deSonlatdle, tenWnde om het ïntet rend Bewind te gelasten, met het verdet ontwapenen der Burgers te fupciledeeTen.

glb^ol^, Burger, .«datïkmy met het op gisteren ö^^^BSffl^ «Wie, in wier handen de propofine van den Burger Rc S ant de Sonnaville gefteld was, 'met kan erfflfomeeren Het'is by my eene waarheid, dat het 42 Artikel der Algerneene beginzelen der Staatsregeling aaüiedet Burger vrvheid geeft, om fchriftelyke a.anklagtente doen, zo wel feLn zodM -e zyner Medebtirgeren, het zy Ambtelozen SbSSS abGeeonftitueJde Machten ofbyzonere

Leden van dien, door welken ^S^f^fSSS^i het zy ten zynen byzonderen nadeele, of ten nadeeie oer Maat^nappy^efchonden zyn. De O-twapemng; «e Delft gefchied, en de opfchomng m den D enst van een aantal gewapende Burgers te Rotterdam, is, dat wordt door de Commisfie niet tegengefprooken , gebeurd, om dat die Burgers de daad, welke den li Juny heeft plaats gehad ! by adres hebben afgekenrd - ü?Wri geenoa Tf. Deel.

»eïe over het gebeurde op de voorfchrceven 12 Juny m* tksaten, maar kan fcy deeze gelegenheid niet verberge» vne verwondering, over de manier van handelen van t fitVöerend Bewind, zoo ftrydig met het hier vooraaugehaal* rticnl — ik Zeg, ik verwonder my, Burgers Reprefeainttn'! dat men Burgers, die ingevolge het gemeld Artikel ver eene Gèbeurenis van zoo veel belang, als die van dert a'Turw geweest is, klagen, dat mendie Wchouwt alsgeMriyke Weezens in de gewapende Burgermagt, en als de «danige ontwapent , of in den dienst opfchort; en of choon de Commisfie zegt, dat zy van oordeel is, daï dit roer die Bürgers tot geene fchaude of ftraffe (trekt, zoo zal nen echter my wel willen toeftemmen-, dathet aan allen» Jie eenig gevoel hebben, allerfmartelykst moet vallen, oni le Wapenen, welke men in handen heeft gekreegen , om ie vryheid te verdeedigen op die wys, als zulks te Delft heeft plaats gehad, te zien ontneemen; en hoe dit de-or hec Intermediair Uitvoerend Bewind, uit kragte van liet 106 Art. der Staatsregeling heeft kunnen gefchieden, dit verklaar ik, Burgers Reprefentanten, niet te begrypen: moeten burgers dan , die de daaden van de geenen, welke het bewind ia banden hebben, niet'goedkeuren, moeten die-, zeg ik, befchouwd worden, als een aanflag te maken op de m- en uitwendige veiligheid der Staat, en daarom, zoo zy do wapens voor het Vaderland dragen, ontwapend worden? Wat -dan zal 'er toch van -de Bataaffche Gewapende Burgermagt, die, om dezelve daar te ftelien, zo eene aanzienelyke fom gelds gekost heeft, ea nog kost, worden? wanneer men allen, welke een genoomen'befluit afkeuren, van tyd tot tyd ontwapent — als dit -moet gefchieden ea blyven voortduwen, dan ziet men niet alleen nooit de gewapende Burgermagt op eene geregelde voet, maar men zou ook daar uit kunnen eu moeten opmaken, dat men wel adresfen aan zyn Vertegenwoordigers mag inleveren, om huuQ **