is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend [...] Lichaam des Bataafschen volks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

re da den goed te keuren , mazr Ln 't geheel niet zynebezwaaren, tegen dezelve m?g a;r, denc:;± leggen, 'twelk. naar myn inzien, niet met deStaaijftfie] overeenkomt, erihei is dus om dit alles, Burgen Rcprefentanccfl , dat ik my mei bet uitgebrngie rrpp.-i.rr met k?n vcrceiiigin, maar ingevolge de propofitic vfl» den Hurgrr Ilcprcïentani de Sonnaville, cn , ter voorkoming van alle onaangenaamheden, welke*alle verdere Ontwapening zoude kunnen te weeg brengen, dat ik verzoek, dat men befluite om het Uitvoerend Bewind direct aantefchryven, alle verdere Ontwapeningen, die men uit hoofde der Ondertekening van de bewuste adresfen nog mogt voor hebben te doen, diredtelyk op te fchorten. Van Foreest zegt:

By het Rapport van de perfoneele Commisfie is genoegzaam betoogd, dat bet Intermediair Uitvoerend Bewind in deze Diet is aangegaan tegeB het dour den Burger tit Sonnaville bedoelde 42 A"- der algerneene beginfelen by de Staatsregeling vastgéfteld, vermits hetzelve die Burgers; welke het bewuste Request, tegen het gebeurde op deu 12 Juny, hebben getekend, niet heeft gefhaft; maar tegen dezelven flegts £«oe mefure van zeekerbcid heeft genobien . waartoe hetUitvoerend Bewind volgens her 106 A't. der Staatsregeling niet alleen bevoegd, en verpiigt was; maar waar toe het gedrag van deze Teokenaars zelve het Uitvoerend Bewind genoodzaakt heeft; want wel verre, dat die Tekenaars zich bepaald hebben om, overeenkomftjg het recht by voorn. 41 Art. aan ieder burger toegekend, eene eenvoudige aanlclagt tegen de Leden van het Intermediair Uitvoerend Bewind tedoen , hebben zy zich veroorloofd gevoelens aan den dag te leggen wElké daar heenen ftrekken , om, zo het in hun vermogen wa», het op den ia Juny zi gelukkig daargeftelde om verre te werpen, en de Leden , welke het toen vernietigd Inconftitutioneel Bewind hebben uitgemaakt, en welke door hun met den naam y«n Oprechte Republikeinen bellcinpeld worden, wederom te fterftellen ; gevoelens, welke volftrekt Anti-Conftitutioneel, en yan dien aart zyn, dat men op hen die dezelve openlyk belyden, met reden een waakzaam oog moet houden, en dat mén aan dezelve althands de Wapenen niet kan in handen laten ; want dit doende zou men zsive medeWerken om de Gewapende Burgermagt, welke zeker het fterkfte Rolwerk der Vrybeid is, en altoos zyn moet, tedoen SDtainen in eene gevaarJyke bsutcry, dircit tegen de Vry.. beid gerigr; en om dit voor te komen, is het, dat ikconcludeer, 000 conforoï'het Rapport van de perfoaeele Commisfie, «en befluit te neemen.

Dé Sonnaville zegt:

Ik bebbe gisteren zoo veel mogelyk meede aangedrongen , dat het rapport van onze medeleden, by monde van den Burger Reprefentant van Hall, op myn voorftel (den 2de deezer gedaan), uitgebragt, niet dadelyk zonde worden geconcludeerd, maar blyven in advys, ■ om-dat het my voorkwam , dat hetzelve Rapport aan gewigtige tegen- 1 fpraak onderhevig, -ten-minde vatbaar was. - • 1

Van de Vergadering yerkreegen hebbende, dat het zelve 3 Reent? voor één dag in advys zonde blyven, vind ik my J verplicht, om zoo veel my-de kertheid des tyds toelaat, i myne gedagten over liet zelve Rapport te zeggen, zul- !' lende eenige aanmerkingen daar toe genoegzaam "zyn £

Vooraf, Burgeis jRefaefoKantenl mc*tilt Ulieden doee' £

opmerken, dat myn voorftel geene ftrekking heeft, om

het ^tfDÏf^ by.myn V00rXlel b^oeld, welke™ het zy te Delft, of andere plaatfen ontwapend waren zoo maar zonder nadere kennis van zaaken de^E Twul V6 gCeT: Bur-^ Reprefentanten-

lebkei a"ee"me;de'f^'e ontwapening/^/^ hebben tot zoo lange 'er op de Request e van dezelven en

tJT' ee%JtnMlr ^ ^^genootln ' Was er, Burgers Reprefentanten! iets beter gefchikt om deeze zoo eclatante zaak niet verder uit zyn geheel te b«S gen? konde'er wel eene klaardere blyk van onpaiwSd gegeeven worden, als daartoe in te willigen - is ihehuwVll"1" 3 16 •661 verdee!dbeid, laat ons de waarheid maffchS "1° 31 te VGel ^eeldheid onder het Bataaffche Volk dat ons totzyne Vertegenwoordigersgeroepen heeft? en wie is 'er,die last heeft om door meerder! vervol" gingen dm verdeeldheid, te doen voortduwen , en alzo den totaalen val en ondergang van dit ons Vaderland te beleven ? maar laat ik tot het Rapport zelve overgaan.

De Rapporteurs vermeenen,dat het 42 Art. van de algemeene grondbeginfelen der Staatsregeling, in het prefente geval met « gefchonden: maar, Burgers Reprefentanten» «rat «s dan hier het geval? Is het ontwapenen der Burgeren te Delft en elders geen ftraf? de Rapporteurs zeggen en vermeenen van neen: daar intusfehen het.zoo genoemd Intermediair Uitvoerend Bewind zy, welke die ontwapening beflooten hebben, duidelyk zeggen van ja. Want, na eene opeenftapeling van woorden, by dewel-

ce zy die burgeren als fchuldig doen voorkoomen ,

loen voorkoomen, als gevaarlyk voor het Vaderland, preeken zy een vonnis uit, een vonnis overéenkomftig net eenemfame casfatie, zy moeten de wapenen neder legt. \en, tut den diemt der gewapende Burgermagt ontttaeen vorden, ontflagen worden als onwaardige &c. (NB envel 111 dier voege, en met alle die uiterlyke plegtigheid en leremonien, zoo als zulks te Delft by die ontwapening eeft plaats gehad) of deeze redeneeringe als zulks geea .raf uk te maaken doorgaat, betuig ik niet te begrypen. '

De Rapporteurs trachten uit Art. 11. van het 38 Capittel an het Reglement voor-de Bataaffche Gewaoende BuWlagt .te bevvyzen , dat deeze ontwapening billyk is, maar ik wet 111 bedenking geven, dat immers door die Burgeren in' et gefchii m questie, geene misdaad als Gewapende Buren begaan is. En pofito , 'er ware al eens een misdaad egaan, ten vollen ftrafwaardig (hetwelk ik nog verre af ben : erkennen) dau doch is die misdaad niet qua Gewaoende' urgers begaan , van welke het Rapport fpreekt, en komt zo het Reglement voor dc Bataaflche Bmgérmagt alhier et te pas, waar van tot flauving hier van de Verandering alleen zal herinneren, dat rjetReqüesfoegnit,^. '« te kermen de Omlergcteekenden, alle als individueele urgers der Bataaffche Republiek enz., cn dus dat het dividueel geteekend is, onderteekenddoor hun, deweldaarby geroepen, fchutterlyke diensten doen, ma-r te lykook met anderen ven haare Medeburgers, dewe'ke ene fckmeïlyk diensten doen,-

Eu,