is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend [...] Lichaam des Bataafschen volks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r 207 )

zogt hebbende om met een Bodes plaats Isegunftigd tt

worden: gefield in handen van, Bacot c. 1'. om tc

dienen van confideratiën an advies.

Hier na wordt de Vergadering. gefcheides tot morgen ochtend ten 11 uuren,

TWEEDE K A M E R.

Voorzitter: H. PI o- v s 2* s*

Saturdag de:i 18 Augustus- 1798.

De Vergadering quartier over erf uuren geopend zynde, worden de Notulen geicfumeerd ka gear resteerde

Waarna de volgende ffukkeil worden geleezen en deliberatie gebrast :

^ Een Extra^tuit de Registers- der Befluiten van de eerfla Kamer, daarby na voorgaande verkiaaring van onverwylde noodzaakelykheid-, terbekragtiging , ingevolge het befluit by haar genomen , voorilellunde , om arn den Burger yan Langen, Lid van het geweezen Uitvoerend Bewind de keuze over te laaten, of by voor het Hof" van Juftitieover het voormalig Gewest Holland — daji wel voor het Collegie van Juftitie te. Leyden zou. begeêSr*n-. tö- recht gefteld teworden..

De Prefident proponeert, om, in aanmerking se nomen ?ynde, dat de te. rcchtltelling van den Burger -ran Langen , voor- zynen Competenten Rechter van het uiter-tst gewigt en presfauce is, de verklaasirig der onverwylde noodzaakelykheid te bekragtigen: - en wordt conform geconcludeerd..

Hierna'zegt de Prefident v dat aangezien het rapport der Commisfie, waar op-de eerfte Kamer beflooten- hadt,. van tc veel belang-was ,. om hetdaadelyk. ter conclufie te brengen , by aan de Vergadering: zou proponeeren ,. om hetzelve in handen eener-perfoneele Commisfie tc Hellen, om de Vergadering daaromtrent te. dienen van confideratiëncn advis..

Huher zegr in fubftantie-:

Ik heb 'er niets tegen, dat deeze zaak Commisforir.fi worde gemaakt, maar ik kan my reeds expliceeren,. dat ik my met bet rapport-, der Commisfie niet kan conformeeren; ik geloof nietdat de keus van een Rechter aan den beichuldigden kan-overgeladen worden-, in. het geval, wanneer 'er een competenten. Rechter voorhanden is: het Hof van Juftitie over de voormaalige Gewesten. Holland en Zeeland,

bevoegd onder anderen om kennis te neemen van den dien-et van sLands Ambtenaaren-, kan de competentie, <r.v inde zaak van van Langen te oordeclen, als Befohiiidigé war- . dende s Lands gelden geconverteerd' te hebben ' tot zyn eigen gebruik, aan drt hof niet betwirt worden f voegt men hier nog by -het recht vrn de focus'de Heli vrn elke Rechtbank, zo .wordt de; competentie van het Hof in die z :-k daarmet alleen dte Burger vau. Langen hier in iocn gearrefleerd, maar ook' de hem ten fcsteVdegde misd:ad-zou .bedrcweti he-bbcn, hwr uit nog ficiïer 'btweezen; neemende hier by voords ïn 'rannicrking, dat het Hof van Juftitie ffi dien aert vrn rechtsplegingen, als meermarlen by 'hetzelve plaats hebbende, meer dan"het Collegie vni juititie te Leiden moet au fait zyn, pleit alles ten duidclvkfien zo voor de Competentie,als voor dc gefchiktheid van hetHof, om als- Rechter ih.de zaak vrn den Burger van Langen te oordcelen;. Wy, mogen door aan dien burger de keuze tusfchendie twee Rechtbanken over fe laateui', liem nierin de mogelykheid ftelien eene verkeerde, en zomtyds voor hem nadcelige keuze te doen , noch ook het HÓf van Jüftkië; m de competentie tot die zaak verkonen ; ik concludeer dus>om het befluit der eerfte Kamer te verwerpen.

Dc Leeuw zegr: ik zou het met den Burger Huher volt maakt eens 'weezen , indien zyne (telling op het geval thans in deliberatie applieabel was ; maar de fiilhrttótifi voor het Hof is eene Inftructie voor ééne Provincie,, en nietvo-r de geheele Republiek. — hier heeft de Burger van Langen ten deliól begaan ,niet qua Particulier;'was dat het geval , dan zou het recht van de/cf//^/f//e>/inaanmerkingkunnen komen ; maar hier is het delict: begaan als Lid vanher

Uitvoerend Bewind tegen het geheele Vaderland : ik:

concludeer dus, dat de Rechtbank van Leyden even zo zeer als, het Hofvan Juftitie indezén bevoegd is, zo arneerv van beiden eenige bevoegdheid in.de Judicature deezerzaak' kan toegekend worden:, daar nu het Wetgevend Lichartnv bevoegd is.,. om Perfoonen die in hunne qualiteit tegen tfenLande misdaan hebben ,aau een .gedeligeerden Rechtbank t-ti genoege van de befchuldigden over te geeven , zou ik,dsai?eene andere Rechtbank-daar toe te compofeeren, telargwylig zou zyn , meer incliueeren liet helluir der eerfte Kamer te bekragtigen-

mksv.mea jjueiml appuiceten het advis van den voerdenSpreeker.

Il'aber zegt, ik k;m niet ontkennen, dat de Burger Langen tegen het geheole Bataaffche Volk gezondigd.heeftmaar det hy daarom voor eene andere ilechtbank-als die jutartr het begaan is, zou moeten tc-recht gelteld wonde- is myns inziens, nog zo klaar niet: ei een valfche mtam misdoet mede tegen-het geheele Volk, maar nit-tt min wordt hy echter voor de lagere Rechtbank, waar de/W* r/ei/cti is, te recht gefteld; voor het overige meen ik d-c tvy om den-Man-genereus te behandelen, wy hem aan z-ien Competenten Rechter niet kunnen noch mogen ont;röcken,<J« gefchiktheidvan eene.of.andere Rechtbank, het:

zyy