Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Sonnaville zegt:

Dat hy niet vermeende over deeze materie het woord ;tc vraagen, dewyl hy-zich met het laatfte préadvis van . de:i Prefident zoude vereenigd hebben ; maar dat hy door i de Burgers Vitrtnga en van Hall hadt hooren avanceeren

tiet, tot zo lang deeze zaak door de Vergadering niet beilist, .was, de voortgang der Juftitie te Amfterdam en elders gej firemd wierd, en dus daar door de Gevangenen iu eene langduurige detenfie wierden gelaaten ; dat daar uit een gevolg te trekken was, en het te kennen gaf, dat, de Juftitie ■zonder de voortduuring der Pynbank niet kunnende voortgaan , men voorzeker voorneemens is, by het onderzoek : van die Gevangenen met pynigen te vervolgen. Om welke redenen hy als nu advifeert tot rejectie van het Rapport, en dat de Commisfie andermaal verzogt worde, orii andere en meer gefchiktë middelen provifioneel aan de Vergadering voor te dragen. '

De Prefident inititueert het appel nominal op de vraage, of men zich kan conformeeren mat het door hem geproponeerde conciliatoir, ja of . neen?

Van Foreest zegt: daaromtrent wilde ik alleen in bedcil"'• :king geven, of' men dan niet van de gewone order afgaat, eu of niet aller eerst behoorde gevraagd te worden, of men zich kan conformeeren met het rapport, ja dan neen?

De Prefident zegt: wanneer het rapport, pro ut , jacet in omvrage gebragt wordt, zal ik, als Lid der Vergadering, daar tegen adviféeren, om dat 'er gegronde, remarques op te maken zyn ; doch als ■ Prefident ben ik verpiigt, om, wanneer de Leden daarop 'daan, de gewone orde te volgen , en eerst liet rapport in omvrage te brengen; offchoon ik ' -'-voor my als nog van oordeel ben, dathetdoormy -' geproponeerde conciliatoir de difFerente opiniën der jLeden zeer gemakiyk vereenigt.

Van Hall zegt: ik ben verpiigt nog een woord te zeggen op het aangevoerde van den Burger ele Sonnaville: het -. zy verre van my, dat ik zou gezegd hebben, dat men te I Amfterdam naar de deeifie op deze zaak wagtede, om de fchuldigen te executeeren , en dus in elfecte om hen eerst

nog te pyningen — neen, men zal aldaar , zonder dat,

_wel zorgen,'dat de fchuldigen gellraft worden.

D; Pref.dent inititueert het appel nomina!, vo_l-gens de gewoone orde, namelyk of de Vergadering zich met het rapport kan conformeeren , ja dan .

L neen ? .- *H' .

En wordt met meerderheid van ftemmen het rap■ pol't.gerejeéteLi'd. . - -. - •

Ds Prrlidert brengt iri'ömwage, of de-Versa- . derinp; zich ini met het door hem geproponeerile conciliatoirkan ctiiiformeeren. ... „.>

kan Galen zegt: ik meen .■ dut mi de zaak afgédaanVs, en dat, het rapport verworpen zynde, het conciliatoir niet meer in aanmerking kan komen. *

De Prefident zegt.: de zaak is in 't brec-^e bediscutieerd — ikzaidus,, om tyd te fparen, Hechts by appel nominal doen be.Uisfen, of de Vergiidering zich met myn voorgefteM conciliatoir kan conformeeren, fa of neen? — eu wordt conform dat conciliatoir geconcludeerd.

De Preiident zegt: thands zoude ik den Burger van der Mey van de? Linden verzoeken, om binnen twee dagen eene zodanige manier vau procedecren, wel!;e geduurende den tyd, dat -het Wetboek niet zal ingevoerd zyn, zal werken, aan de Vergadering voor te dragen.

Van de Kafteele zegt: het denkbeeld is r-iet geweest, dat eene zodanige Commisfie uit deze Vergadering zbtidè benoemd worden, maar wel uit kundige Rechtsgeleerden buiten dezelve.

De Prefident zegt: myn idéé is gcv?ec..t, dat'er eene Commisfie uit deze Verga lering jóu' >.vordeu benoemd, om te dienen van confideratie» en advis, of, en zo ja, op.welke uyze het fpoedigst gejiarna* nier van procedeeren zou kunnen worden ingevoerd, welke zoude werken intermediair, en zo lange het nieuw Wetboek niet zal zyn ingevoerd.

Parvè zegt: dit is ook de intentie, naar myn inzien. De Prefident zegt: uit het geadvifeerde vau len Burger van de Kafteele blykt "zulks niet.

Vltringa verzoekt, dat dit eenige dagen in advis mag Yorden gehouden.

f'erbeek zegt: de intentie der VergeJering, met zich te con'oimeeren met her gepropoaseede conciliatoir van den Prtfilcnc, is geweest dat dadelyk eene zodanige Commisfie zoude vorden benoemd.

De Piefid'nt zegt: dit is ook myn gevoelen geveest: doch nu fchynt men het anders te begryien; ik herhaal evenwel nogmaals myn voorftel >m eene zodanige Commisfie te benoemen.

Zeer veele Leden appuyeeren dit.

En wordt conform daar toe geconcludeerd , en benoemd de Burgers va -> Plail, van Galen ,; van Zees, Verbeek cn Steyn Parvè.

Aan dc orde van den dag zynde, het rapport , ioor de Cemmisfe tot de Credentialen op gepasfeerde Vrydag , by monde van den Burger V fbeek liigebragt, omtrent Je admisfie van den Bjrger ?. hintfo rst, brengt de Prefideüt iü c-mv;^, of Ti B a ' " 'J de

Sluiten