is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend [...] Lichaam des Bataafschen volks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 45o >

zich ter dezer Vergadering te fifteeren: en wordt

conform beflooteti.

De Commislie tot examen'der Geloofsbrieven rapporteert op bet uitgebragt advis van den Burger de Sonnaville , tenderende de gemelde Commislie te verzoeken van de verkorene en nog geen Zitting genomen hebbende Leden van het Wetgevend Lichaam , als mede van de plaatfen, waar nog nieuwe keuzen moeren gefchieden, eene fpoedige opgave te doen en door het Uitvoerend Bewind die Leden, weke admisfibel zyn , aantefchryven, zoo zy op den 13 July verkooren zyn , binnen driemaal 24 uuren en zoo na 1 Augustus , binnen agt dagen zich te fisteren om fesfie te nemen., of anders zich fteliig over de al of niet aanvaarding van hunnen postte declareeren \ dat wat het eerfte gedeelte van dit advis betreft, de Commisfie,daar aan als nu zal vof oen:

Dat het getal der Leden welke tot nu toé in de beide Kamers fesfie genomen hebben, bedraagt te zamen/p, eu ' wel in de eerlte Kamer 56, en in de tweede 23 , zo dat In deze Kamer nog 8 , in do tweede Kamer y, en dus tezamen '15 ontbreeken.

Dat ten opzichte van twee derzelven, de Burgers Hettema en Kr leger ,de Commisfie zo dadelyk rapport heeft uitgebragt.

Dat wat aangaat 9 anderen,de Commisfie ookfuccesfivelyk gerapporteerd heeft, als pmtfejjd M. Sidcrius, % B. Aujflwrth, A. J. Zttbll, A. Teyler van Halt' D. IKofi Gz., P. Baalde op den 3 july en G. Reinders, L. T. de Kempenaar en 'J. C. IJogi walxn nader opgeroepen Dis.triifts-Vergaderingen verkoren, omtrend'welken de Commislie als nu kan communiceeren.

Dat de Burger Siderius en Aufftnorth , belet worden als nog Sefie te neemen door den zwakken ftaat hunner gezondheid.

Dat de Burger Zubli haar gefchreven had op reis naar elders te ftaan, doch zich nu denkelyk binnen weinig dagen zou fisfieeren.

Dat zy van den Burger Teyler van Hall eene Misfive ftad ontfangen, waarop zy binnenkorten tyd der Vergadering zoude rapporteeren.

Dat de burger Hooft aangenomen heeft zich op aanftaande Saturdag by de Commisfie te zullen vervoegen.

Dat de burger Baalde by zyne weigering om Sesfie te nemen blyft perfifteeren eu de Commisfie daaromtrend weldra de eer zal hebben te advifeeren. <

Dat de Burger Reinders op reis herwaards zich be- i vindt. 1

Dat de Burger de Kempenaar, als Zitting hebbende in 1 het Adminiftratief Beflnur van 'tvoormalig GewestHolland, nog eenige presfante zaaken, zyn Post betreffende, had 1 moeten afdoen , doch de Commisfie verklaard had, in'tbe- 1 gin der toekomende week Sesfie te zullen nemen. 1

En eindelyk dat de Burger HogeiVal, in erreur zynde, als of hy nog eene nadere aanfchryvitig van het Uitvoerend Bewind te wagten had, daar van door de Commisfie was gedesabufeerd, en zich nu eerstdaags zal fifteeren.

Dat de Commisfie al verder konde communiceeren,dat de Burger Meurfing, als Plaatsvervanger van den burger Bruins opgeroepen, hun gefchreven had , dat hy, niet voor den 3 dezer de aanfchryvingontfangenhebbende,uit hoofde zyner bezigheden, zo in de Commislie tot de Burgerwapening, als anderzins , niet voorden leden op reis zal kunnen gaan, om Sesfie te nemen.

En eindelyk : dat 'er nog twee nieuwe keuzen , als te Nietiwerfluis en te Enckhuizen moeten gefchieden, en dus voor de Commisfie niets overblyfr dan Rapport uitte brengen over de gedaane keuze ter District N°. 3 van den tfcag , waar toe zy bezig is zich .te bekwamen.

Dat echter, wat het tweede gedeelte vau het advis des Burgers de Sonnaville aangaat, de Commisfie der Vergadering moec advifeeren, in afwagting van de nadere Rapporten der Commisfie te verklaaren, dat'er sis nog geene, téflneri zyn, om'het voorftel van den Ruiger de Sonnai'ile hieromtrent in eert befiuitnc veranderen.

De Sonnaville zegt: ik neem genoegen met het Rapport, uitgezonderd met het daar iij gepofeerde omtrent de Burgers Zubli. Teyler'van Hall eh D. Hooft, en pfopbneere die Burgers aaufchryving te doen, om binnen driemaal 24 uuren te compareeren , of zich deswegens fteliig te ïxpliceeren. , ' • '

Pan Royen zegt , dat hy om den Burger de Sonnaville te lesabufeeren , de Vergadering ter na-lefe inlichting kan inbrmeeren, dst die Burgers zich binnnen zeer weinige, dagen er Vcrgadtring zullen vervoegen.

p'an den Braak zegt: allefints appuyeerende de propoitie door den Burger de Sonnaville gedaan , om de wettig rerkozene Leden voor het Vertegenwoordigend Lichaam Ifrecr. en zonder verwyl op te roepen , kan ik my met het lapport niet conformeeren ; — de Burger Zubli, Hooft f# Teyler var. Had met my en andere gekozen , zyn nog bfeht 'gebleeven , en het is, naarmy inzien , volftrekt nood:akelyk , om hun aan te fehry ven, dadelyk fesfie te moeen nemen.

Couperus zegt: Ik ben 'er zeer verre af, van de Commisie tot de Geloofsbrieven van inactiviteit te befebuidigen, « och de werkzaamheden derzelve te bepaaien, eenter vinde i de rcfl°aier, vim den Burger de Sonnaville allefints gerond , daar het fchynt, dar "die Burgers misbruik rcaakea an de aan hun door de Commisfie vergunde tyd, en ben us van advis, dat de Propofitie «an den Burger de SonnaHls voor als nog b. hior.it te worden gehouden ia advis% n intusfthen de uiiflag van het, in dil Rapport bygebragte, Fgewagt.

De Haan zegt: ik moet allezins het geavanceerde van en Burger de Sonnaville appuyeeren , en myne verwonding te kennen geeven, darde Commisfie reeds zedert yua 3 weeken de Geloofsbrief van den Burger Ploos van

Am-